Followers

President

woensdag 6 mei 2009

maart 22, 2007 - Part 1Slapende zielen; eerste deel van “God”: Meer van Wie Ik Ben”, hoofdstuk uit Illuminaties voor een Nieuwe Eeuw.

S: Hallo Matthew! Ik ben verbaasd dat je nu al een nieuwe boodschap wilt beginnen?

Matthew: Moeder lieve ziel, gegroet! Dit zal een ander soort boodschap zijn en ik vraag je dat je typt wat je zojuist op de vragenlijst zette.

S: Goed, lieve! Nou, een lezer kopieerde net een paar uittreksels uit de boodschappen. Ik vat ze even samen: je zei dat we allemaal zelf kozen om hier te zijn en dat niet allen die wilden komen ook werden gekozen; en als de waarheid die verborgen is, tevoorschijn komt, dat er dan velen zullen zijn die het licht liever niet zouden kiezen en met de Aarde oprijzen en er voor kiezen zullen om niet te gaan. Haar vragen over dit materiaal zijn: Is God teleurgesteld over die zielen? Was het uitkiezen van hen een fout, en zullen die zielen het ascentieproces van de Aarde nu ongunstig beïnvloeden?

Matthew: Eerst richt ik me nu op de tweede en derde vraag van de lezeres. Nee, het uitkiezen van de zielen kan niet gezien worden als een “fout”. Ze kwamen hier binnen met een sterke wens om hun opdracht te vervullen, om zich te herinneren waarom zij wel waren uitgekozen en anderen niet, maar door hun vrije wil uit te drukken, werden hun grote beslissingen niet op een lijn gebracht met de contracten van hun ziel en zijn hun andere koersen serieus vertraagd, of misschien werd hun start naar verlichting compleet verhaast. Als velen, of misschien allen die nog sluimeren bewust wakker worden in het besef van hun gekozen opdracht, zullen ze andere gelegenheden krijgen om die uit te voeren en andere derde dichtheids werelden te helpen ontwikkelen. Zielen die willens en wetens vasthouden aan hun duistere wegen zullen ook gelegenheid krijgen om het licht te omarmen, maar ze beginnen dan bij lage niveaus van bewustzijn, zoals ik al in vorige boodschappen aangaf. Het ascentie proces van de Aarde – haar stabiele koers en tempo – zijn al gericht naar het doel en haar “Gouden Eeuw” is vastgelegd hoeveel mensen haar ook maar vergezellen.

En nu moeder, zul je zien waarom “dit een andere soort boodschap” is. De eerste vraag van de lezeres: “Is God teleurgesteld in die zielen?” kan het best beantwoord worden door God zelf – en ik zeg: ‘hemzelf’ door het algemene gebruik van die mannelijke zinspeling, maar God is zonder geslacht en zijn essentie omvat Alles-Dat-Is in dit Universum. Zoek even het deel uit

het boek op waarin hij de onafscheidelijkheid beschrijft van alle zielen met elkaar en met hem en kopieer dat hier.

S: Mash, dat is een heel lang hoofdstuk dat zit in Illuminaties voor een Nieuwe Eeuw – ik heb het gekopieerd en dat is vierkeer de ruimte die we hebben. God pikte er specifieke delen uit van enkele van onze conversaties, om nog meer over zichzelf te verklaren dan in de andere hoofdstukken van dat deel. Ik lees het allemaal opnieuw en ik kan niet een logisch begin daarvan zien of er stopplekken in zien.

Matthew: Moeder, het is ontzettend belangrijk voor mensen om God te kennen via zijn eigen woorden zodat ZIJ zichzelf kunnen kennen! Breed uitgemeten, zijn Aardezielen in diepe sluimering, en zijn zich niet bewust van hun god- en godinne-zelf, omdat zij zich geïsoleerd, niet verbonden en afgescheiden zien in plaats van een Deel te zijn van de Universele Totaliteit; en in deze waargenomen afscheiding overspannen zij het emotionele spectrum van negativiteit met angst, verwarring, eenzaamheid en wanhoop door apathie, door het in zichzelf in beslag genomen zijn, door koopdrift en onverdraagzaamheid. Wij sturen voortdurend intens licht om harten te beroeren en bewustzijn op te krikken, maar velen negeren of leggen, de gevoelens en sensaties van boodschappen uit hun ziel, verkeerd uit. Hoe wens ik dat de boeken voor iedere ziel-zoeker beschikbaar waren, of dat minstens deze boodschappen hen konden bereiken! Misschien had ik er aan moeten denken dat hoofdstuk eerder uit te zenden, maar dat heb ik niet gedaan, dus, doe het nu in meerdere emails die de nummers 1, 2, 3 en 4 dragen. Dank je moeder, en dank jullie lieve lezers deze informatie aan iedereen door te zenden die hier ontvankelijk voor is.
(winny vertaler: Matthew legde eerder uit, dat God de medeschepper is van ons universum, maar Schepper is de Schepper van ALLE universa.)
______________________________

God: Meer over Wie Ik Ben

13 januari 1997
S: Wordt God gestimuleerd door de vooruitgang die we hier hebben, die we niet kunnen zien maar die jullie vanuit je gunstige positie wel kunnen zien?

Matthew: Ik geloof het wel, maar ik denk dat je liever Zijn direct antwoord zou willen hebben.

S: Moet ik hem gewoon vragen, zoals: “God, kunnen we praten?”

Matthew: Ik denk het wel, ja!

S: Nou dan, God, u kent mijn vraag en gevoelens over waar Matthew en ik over hebben gesproken? Hoe kan ik weten of U degene bent die me antwoordt, als u dat doet?

God: Mijn kind, ik ben blij dat je je zeker genoeg voelde om “God” te typen en niet “?”.
Je kunt altijd verzekeringen krijgen als je dat zekere gevoel gewoon wilt laten doordringen in je onzekerheid.


En wat betreft de “vooruitgang”op Aarde, ik huil met iedere ziel die op een of andere manier lijdt en ik verheug me met elke ziel die vreugde voelt. Ik ben de ziel van alle slechtste en alle beste dus kan ik niet worden afgescheiden van de beste noch van de slechtste. Ben ik gelukkig over wat ik op Aarde zie gebeuren? Voor degenen die gelukkig zijn, ja, dat ben ik dan ook. Voor degenen die zich zorgen maken dat hun tirannieke macht kleiner wordt, dat voel ik ook. Zie je?

S: Dat denk ik, maar ik bedoel, de totale God, het geheel van zielen in dit universum, hoe voelt u zich, (w.of wat denkt u erover)?

God: Er is geen “geheel” van afgescheiden delen, er is amagamation (samensmelting). De zielen zijn ongeschonden tijdens hun stoffelijke levens en blijven ongeschonden in de geest, dus zij beïnvloeden het lichaam van God, zoals zij het spel beïnvloeden dat zich op Aarde ontvouwt. Het is eenvoudig, niet complex, maar ik zie dat je mijn woorden niet snapt.

Als kind van mij, heeft jouw leven een even groot belang als dat van Jezus die Christelijke godsdiensten verhief als volmaakt in mijn ogen en jij hebt een zelfde belangrijkheid als de ziel die ellende en dood veroorzaakt. Er zijn dezelfde hoeveelheid macht en liefde in elke ziel die geboren wordt in een lichaam dat je erkent of in een lichaam dat je niet als lichaam erkent, of een lichaam welks verschijning je niet eens kunt bedenken. Toch willen jullie me zien als iets dat niet bestaat buiten wat je van me ziet op Aarde, dat ik alleen maar een liefdevolle en genadige God ben.

Met dezelfde aspecten van wat jij denkt dat goed is en wat jij benoemt als kwaad, hoe kan ik anders zijn dan wat ik ben? In een fase van mijn Totaliteit was ik zuiver licht en liefde. Toen daalden delen van mijn schepping af in de duisternis die Matthew noemde, maar toch waren zij ondanks dat onafscheidelijke delen van mijn heelheid. En dus blijven ze dat.

Daarom kan ik je het antwoord niet geven dat je in je hart wilt horen, lieve kind, dat ik verdrietig en ontsteld ben door het onrecht en onmenselijkheid. Noch kan ik zeggen dat ik blij ben het licht te zien dat op Aarde verspreid wordt. Ik kan alleen antwoorden als de samensmelting van de twee zijden van elke ziel. Iedere ziel heeft de potentie van goed en duister, of van godsvrucht zoals het was in het Begin en het kwaad, zoals jij het ziet, in beweging. Mijn kind, kun je de samenhang zien zoals ik je in alle waarheid vertel?

S: Het spijt me, maar ik weet het gewoon niet. Laat me even lezen wat u zei… Dank u. Ik weet niet zeker of ik alles begrijp maar wat u zei lijkt me niet te kloppen met wat Matthew vertelde over een “totaal liefhebbende God”.

God: Dan laat me Matthew corrigeren. Er is een weerstand naar wat IK Ben in “het geheel” waar godsdiensten de overhand hebben. Eerst, IK BEN die IK BEN. En wat IK BEN is wat jij en talloze.. – wel, ik zou een feitelijk getal kunnen noemen als ik dat wilde laten uitzoeken en aan je doorgeven, maar ik wil dat nu niet doen – dus ik zal zeggen dat IK de talloze wezens BEN die in iedere vorm geleefd hebben op elke plaats in dit universum op elk moment van de tijd sedert het Begin.

Ik ben geen aparte overziel – of ouder, als je wilt – die mijn gelijkenis kan zien in een kind van mijzelf en teleurgesteld is als dat kind niet volgens mijn maatstaven groeit in goed of
kwaad. Ik ben zulke maatstaven niet voor mijn kinderen! Er is evenwicht van energie in de polaire opposities die Matthew licht en duister noemt, en dat is net zo goed als elk onderscheid tussen die beide tegengestelde krachten.

De beide tegengestelde krachten laten het universum draaien, dus zullen die niet spoedig van tegengesteldheid worden veranderd of alles raakt in de war. Wat betreft de zielen, zoals alles in het universum, die zijn energie, mijn originele licht-energie zoals ik werd geco-creëerd door Schepper en het hoogste engelenrijk. Maar, toen de vrije wil ”onbarmhartig werd misbruikt”- - ik aanvaard jouw gebruik van woorden, omdat dit jouw gevoel is, maar het is niet correct in mijn ogen, lieve…

Laat me opnieuw beginnen. Ik ben ieder persoon die veroordeeld wordt door anderen die met zo’n zwak licht het hart en ziel van die ene niet kennen. Niemand van jullie op Aarde is in bewustzijn verbonden met het zielenniveau, dus jullie oordeel kan nogal eens in de war zijn in zoverre wat betreft de doelstelling van een specifieke ziel in dit leven. Iedereen stemde toe om zijn of haar stuk te spelen om evenwicht te brengen, en ik weet hoe vaak Matthew jullie heeft verteld over het evenwicht dat in iedere ziel nodig is zodat dit zich naar alles op Aarde kan uitbreiden. Naar het hele universum eigenlijk.

Suzanne, ik zie dat ik afdwaal bij wat je oorspronkelijk vroeg: Hoe ik voel bij wat jij en Matthew bespraken? Maar ik gaf er wel antwoord op, maar niet wat jij wilde horen. Zullen we verder gaan?

S: Dan betekent “persoonlijke God”dat u ieder mens zijn leven respecteert net zoveel als een ander?

God: Ja, maar ik ken jouw vraag over motief en bedoeling die meer meetellen dan een getuigenis. Er is een verschil, misschien dat je wilt dat ik dat in het commentaar inbreng.
Of ik WENS dat al mijn delen in het licht waren waarin ik zelf werd geschapen? Ja! Wie zou niet wensen dat de volmaaktheid van Schepper terugkomt!

Maar ik wil niet uitweiden over veroordeling of straf voor een struikelend deel van mij. Ik ben hier om te antwoorden op wat jullie gebeden van “godvruchtigen” noemen, en net zo ben ik gebonden aan de wetten van Schepper die opgesteld zijn binnen de parameters van mijn werkende krachten als de keuze niet in het licht gemaakt is. Begrijp je?

S: Ik weet niet zeker of ik uw laatste verklaring correct hoorde. Als dat wel zo is, dan is uw mening nog niet duidelijk voor me.

God: Dat weet ik natuurlijk, maar mijn bedoeling is je veelvuldige gelegenheid te geven om je wat af te vragen dat is beter dan mijn wijdlopigheid zonder dat je er iets van begrijpt. Dus, om duidelijk te maken: Ik ben die leeft altijd, op elk ogenblik, waar dan ook in dit universum. Ik kan geen afgescheiden entiteit of een macht zijn die verder ligt dat wat aan me gegeven werd.

Noch kan ik nieuwe wetten maken voor de wetenschap van de natuur die jullie ook mijn wetten noemen. Dit zijn mijn wetten NIET, dit zijn de wetten van Schepper! Waar ik mee geschapen werd ben ik aan gebonden die te eren. Ik heb geen bezwaar tegen de wetten maar

ik heb bezwaar tegen dat ze aan mij worden toegeschreven alleen omdat ze deel zijn van het onbegrip over mij dat in jullie denken overheerst.

S: Als u het totaal aan duister en licht bent en als u werkelijk het licht wilt laten prevaleren, is dat dan niet ontkennen van het duister dat dit ook wil?

God: Het is aangenaam je te zien denken, mijn lieve kind. Hatonn zou het geweldig vinden. Waarom? Omdat hij een van mijn grote aspecten is als het over communicaties en registraties gaat en hij vindt dieper denken enorm beter dan het oppervlakkige van de meeste gedachten die van de Aarde uitstromen. Hij is daar een kletsmajoor genoemd want al tijden heeft een van mijn kinderen geclaimd dat wat zij naar voren brengt, van hem is, en dat is niet zo, maar dat is een ander verhaal.

Je bent bezorgd dat ik een kant kies, of beter gezegd, dat ik geen kant kan kiezen. Wie kan jou dan beter rechtzetten, mijn kind? Ik ben net zo zachtaardig en zoekend en op het lichtend pad als jij wilt zijn, toch is er een deel van me dat gelijkwaardig is, en niet de ziel kan ontkennen wiens interesses, daden en motieven zijn wat jij slecht noemt. Ik ben van die ziel niet afgescheiden, en wat die ziel ook doet plus al haar effecten, hoe ‘’ongoddelijk” jij dat ook vindt, zitten in mijn samenstelling en zijn een onafscheidelijk deel van me. Dus, zeggen dat ik “kanten van mijzelf” kan kiezen is nou net volledig onwetenschappelijk, nietwaar?

S: Dan lijkt het alsof we werkelijk alleen staan, almaar struikelend en denkend dat gebeden voor iemands veiligheid of gezondheid u bereiken maar feitelijk is alles wat u doet ‘’bewust zijn’. En is het dan zo dat feitelijke gunstige tussenkomst van andere bronnen komt, zoals van engelen, geestelijke gidsen, zielen in het Nirvana of hoger ontwikkelde buitenaardse beschavingen?

God: Is die regeling dan zo slecht, mijn kind?... Je wacht op me om door te gaan, alsof ik het daar niet helemaal juist zei.

S: Die bronnen bent u ook, nietwaar?

God: Zie je! Ik had niet de bedoeling dit te laten worden zoals jullie denk analisten willen dat je dat zelf ziet en niet dat je dat wordt verteld. Maar het was immens hartverwarmend voor mij dat je zelf tot dat besef kwam, net als dat voor jou zelf zo was, lieve Suzanne.

Mijn lieve kind, je kunt zien dat ik niet de God ben, die jij al die jaren dacht dat ik was. Je zit nog vast aan het idee dat wat jou geleerd werd, juist is – OK, dat is minstens het meeste ervan. Maar ook is het meeste ervan niet zo! Godsdienst en geest of spiritualiteit, zijn niet hetzelfde. Nou, misschien een moment zo nu en dan waren ze dat wel in de Aarde tijd toen een paar mensen de waarheid ontvingen door diverse boodschappers zoals ik dat bedoelde en die erover dachten als een “godsdienst”. Maar eigenlijk was het spirit – zien, voelen, en het licht en liefde LEVEN in het zorggebied waar mijn kinderen mijn Woord droegen.

Specifiek in het geval van mijn kind Emmanuel die jullie Jezus noemen werden de boodschappen snel omver geworpen door wat de zichzelf bedienende leiders van die tijd nodig hadden om hun posities van controle en autoriteit te kunnen bewaren. Hebzucht en macht zat telkens in de weg van de waarheid. Dus jullie huidige godsdiensten leren je de
leugens die ze geërfd hebben van die vroege leiders die ze in godsdienst leringen omdoopten en wee degenen die het daar niet mee eens waren!

Matthew heeft dit al uitgelegd en nog heb je de greep niet losgelaten die de Christelijke indoctrinatie over je eigen redenatiekrachten kreeg. Oh, ja, je opent je voor de waarheid omdat je niet wilt dat je zoon onjuiste informatie doorgeeft. Natuurlijk wil je dat niet! Maar het is moeilijk voor je om de schade te accepteren die gemaakt werd door de onderdrukking van de waarheid in die tijd en die ik opnieuw naar de Aarde heb gezonden.

En wat heeft me dit gebracht? Meer en meer strijd – zelfs het doden van elkaar in mijn naam! - tussen de soorten godsdiensten die gevormd werden door bewuste verdraaiingen van de woorden van mijn boodschapper, dat bracht het me. Elke godsdienst denkt absoluut gelijk te hebben en zegt dat het de enige godsdienst is. Oh, my! En omdat elk van die zielen die gelooft wat hem of haar is geleerd deel van mij is, en ik ze allemaal ben, houd ik zonder reserves van hen, zie je.

S: God, dank u dat u met me praat. Ik denk dat u weet dat ik helemaal niet gelukkig ben met wat u gezegd hebt, maar misschien ben ik dat wel als ik er meer tijd voor gebruikt heb om het te overdenken.

God: Kind, in nederigheid, met respect en goddelijke liefde houd ik je vast, omhul je, en laat ik je ervaringen opdoen in overeenstemming met jouw noden en wensen. Op geen moment zal ik van je afgescheiden zijn, nooit zal ik teleurgesteld in je zijn, op geen moment zal ik je de schuld geven of je veroordelen, en nooit zullen we meer of minder zijn dan wie we zijn. En zo is het net zo met al mijn kinderen. Amen.


S: Matthew? Weet jij waarover God en ik spraken?

Matthew: Ja, moeder, en ik ken jouw onthutsing dat God zo anders lijkt dan de Almachtige en Zo Genadige God van jullie godsdienstige oriëntatie die nog steeds wat je gelooft in een sterke greep heeft. God spreekt niet slecht over Hemzelf en Hij zal niet oneerlijk met je zijn, ook al zijn delen van Hem zielen in wie oneerlijkheid regeert. Jij vraagt alleen licht en daarom krijg je waarom je vraagt.

S: Nou, ik moet dit nog eens overlezen om het allemaal te verwerken, maar Matthew, ik snap de strekking ervan en wat jij me vertelde en wat God net zei, is niet hetzelfde. Dus, wat zeg je daarvan?

Matthew: Moeder, nee ik heb God niet zo uitgelegd als Hij het Zelf deed, en soms heb ik, in mijn vuur om een punt te maken van liefde en licht die zo wanhopig nodig zijn op Aarde, heb ik alleen dat van Hem beschreven. Maar herinner je alsjeblieft dat ik je vertelde dat iedere ziel een onafscheidelijk deel van God is en denk aan de vele keren waarop ik de noodzaak noemde van evenwicht. Denk hoe vaak ik uitlegde hoe karmische lessen zich uitwerken en waarom het oordeel van daden van anderen niet de manier is om mee te gaan omdat je niet kunt weten welke rollen er aan het werk zijn om evenwicht te verkrijgen. Maar ik erken mijn gebrek dat ik niet alles samenbracht in een felle beweging zo dat je begreep dat God alle licht en duister is die het karmische evenwicht uitspeelt.

26 mei 1997
S: Dus nu spreek ik met God?

God: Ja, lieve, dat is zo. Jij en ik hebben er al over gesproken dat je meer met mij in gemeenschap bent dan je bent in een gebouw dat opgetrokken werd door een godsdienst die “Gods woord”beschrijft in haar samenstelling.

Nu dan, je vroeg Matthew zojuist hoe ik “perfect”kan zijn als ik iedere ziel op Aarde ben en hij dacht erover mij te vragen hoe hij daar antwoord op kon geven. Ik zei hem dat doe ik zelf wel. Dus, mijn kind, zullen we nu praten over of ik “perfect”ben?

S: Ik wil u helemaal niet beledigen, u weet dat, nietwaar? Maar daar u een synthese bent van alle zielen overal en dat niemand van ons perfect is, hoe kan u dan perfect zijn met al onze gebrekkige delen?

God: Suzy, mijn lieve kind, wat betreft mijn “perfectie”, je zei dat zo goed als iets waar ik mee kon aankomen – die “gebrekkige delen”. Nee, natuurlijk, ik ben niet perfect! Ik zit niet op het niveau van perfectie of volmaaktheid.

In Schepper IS ALLES PERFECT. Dan is er het niveau dat het dichtst bij de Schepper is, het Christusrijk, daar begon het co-creëren en waar alle co-creatie nog is van dat oorspronkelijke materiaal, alleen liefde en licht. Dit is het niveau van zielenenergie van waaruit Jezus en mijn andere boodschappers in dit universum incarneerden. Om duidelijk te maken, hun zielen belichamen of zijn er alleen in energie essentie waar die intensiteit van liefde en licht ook nodig zijn in de kosmos, en niet alleen in dit universum. In dat rijk begiftigde Schepper alle zielen Zijn gave van de vrije wil met zijn inherent talent van manifestatie, of co-creërend, medescheppend met Zijnzelf.

Het was in het co-creëren door Schepper en de zielen van het Christusrijk waar ik – en de goden van de andere universa – tot bestaan (zijn)kwam. Dus kun je zien dat binnen mijn grenzen van weten en krachten en de andere goden, ook, er minder talent is tot co-creëren. Met Schepper, co-creëerden wij goden de universa waarover wij regeren.

Daar volmaaktheid nog regeert in dat Christusrijk boven me, eens daar van weggegaan, hadden de zielen de vrije wil om te co-creëren wat zij zich maar konden voorstellen of bedenken. En daar begonnen de imperfecties. Eerst was dit allemaal in onschuld, omdat het proces nieuw was. En eens ingesteld zoals met wat samendoen en wat krachten die werden toegewezen aan elke co-creatie, kon de volmaaktheid worden hersteld en werd die gehandhaafd, maar het vrije wils element daalde af naar wensen en bedoelingen. Vanaf dat moment, werd imperfectie mede-geschapen omdat de elementen, terwijl ze hetzelfde waren, er niet met de perfectie van hun oorsprong bij werden gevoegd.
Nu dan, als je me nu verder wilt bevragen, sta ik tot je dienst. Maar, als je liever praat met Matthew, staan hij en ik je allebei ter beschikking.

S: God, zegt u nu dat er geen perfectie is in u of in een ziel in uw universum?

God: Ja. Mijn kind, lees nou even over wat ik je net vertelde en dan zie je waarom die er niet is.

S: OK. Dat zal ik doen en dank u God dat met me sprak. Kan ik nu weer met Matthew praten, in totale bescherming door het licht?

God: Zoals je vaak is verteld, maar ik ben blij het te kunnen herhalen, zit jij in het licht en dus ben je elk moment beschermd omdat je er om hebt gevraagd. IEDEREEN die om licht vraagt in zijn leven, krijgt dit gewoon door te vragen! En nu, mijn kind, begroet je zoon van de Aarde, Matthew.

30 oktober 1997
S: Hebt u voortdurend contact met Schepper?

God: Nee. Maar alleen omdat dat niet nodig is. De mogelijkheid is daar wel altijd open voor. We zijn ons bewust van alles, zou je kunnen zeggen, zonder erover te praten. Er is niets in mij waar Schepper zich niet van bewust is, net zo als er niets is, wat jullie doen of voelen, waar Ik
me niet bewust van ben. En ook is er een totale non-interventie (een zich niet mee bemoeien) twee kanten op – dat is, tussen Schepper en mij en tussen mij en jullie. Dezelfde functie en reden bestuurt alle twee non-interventie bases.

Laten we even teruggaan naar onze conversatie over de vrije wil die de vorige keer werd onderbroken. Je begrijpt de vrije wil, Suzy, je vindt het alleen niet leuk, dus laten we daar even over praten. De vrije wil schijnt een vloek voor jou te zijn, en geloof me, als een gebruikende ontvanger daarvan – moet je de subtiele humor hiervan begrijpen – ik stem er mee in! Maar hier zijn lessen te leren, gekozen levens die slechts kunnen worden ervaren omdat er pijn is en dat schijnt voor jou onverdraaglijk te zijn. Er moet in totaal een evenwicht zijn in iedere ervaring van elke ziel en ik zal je zeggen waarom dat er niet automatisch is en hoe het kan worden herkregen.

Toen de oorspronkelijke “val uit de genade”- laten we dat zo even noemen – plaats vond met het oorspronkelijke duister dat het licht binnenkwam, werd het evenwicht, dat slechts in het licht zit, scheef geslagen. Het is niet een willekeurig besluit van Schepper dat al Zijn delen kosmoswijd terug moeten keren in Hem zodat er reïntegratie kan zijn en al het licht zal overheersen. Het is zo, dat het niet alleen een idee is van wat leuk zou zijn. Het is essentieel binnen de wetten van de materie, met jullie woorden: die regeren niet alleen het gebruik van Aarde energie en veroorzaken en beïnvloeden die, maar dit principe is kosmoswijd zo. Maar totdat alle oorspronkelijke licht “weer thuis” is, zal deze scheve positie overheersen.

En daarom is elke ziel begiftigd met de kennis van het pad terug naar de Schepper, en ieder stoffelijk leven van elke ziel is leiding gegeven om een gat in de lessen op te vullen. Het probleem werd geschapen toen er te veel vreugde gefocust werd op wat jullie “kwaad” noemen en het principe van de vrije wil van de natuurkunde werd geblokkeerd aan de top waar het kwaad woonde als een soort van hoofd controle en autoriteit. Dus moest er een besluit uitgaan – en Schepper deed dat – om die controle te verdrijven, zodat de macht van besluitmaking, kiezen van de vrije wil opnieuw een onafhankelijk gebied werd van ieder ervaringsaspect van elke ziel.
(Opmerking: “Scheppers Besluit”wordt in Revelations For A New Era uitgebreid neergezet.)Original Site:
www.matthewbooks.com
Translator: Winny Dijkstra
Email: winnyd@stralendetoekomst.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3