Followers

President

dinsdag 2 oktober 2012

24-09-2012

Het oorspronkelijke meesterplan van de Gouden Periode; meest essentiële hervormingen die tegelijkertijd komen; achtereen volgende veranderingen; disclosure; vrije wil; beperking van lichtwezens van buiten de planeet; Gaia’s visie voor de Aarde; geweld in Noord Afrika en het Midden Oosten; optekening van Jezus’ vrouw; gezondheid in de vierde dichtheid; herverdeling van rijkdom; Aarde’s ascentie naar de vijfde dichtheid.

vertaling winny

1. Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew. Het zicht vanuit ons voordelig punt kan gezien worden als een wereld orkaan met miljoenen ogen, kalme gebieden binnen de zware storm met gewelddadige uitbarstingen in Noord Afrika en het Midden Oosten, willekeurige handelingen van geweld ergens anders, nationale economieën onbeduidend of failliet, onstabiele regeringen, tirannieke regimes die nog aan de macht zijn, groeiende aantallen vluchtelingen.
2. Maar hoe verdrietig is het dat deze condities nog steeds onze geliefde Aarde familie plagen, er wordt niets niet verwacht in deze late fase van Aarde’s ascentie uit de derde dichtheid. Haar pad van de laatste 70 en nog wat jaren heeft in achtereenvolgende hogere vibrationele levels gezeten en zij heeft het niveaus van positieve en negatieve extremen van de dualiteit bereikt. Op dit kritieke moment zullen er in het oorspronkelijke Gouden Periode-meesterplan op de planeet, alleen sliertjes negativiteit zijn, als ze er al zijn. 
3. Steeds weer moet het plan weer opnieuw bekeken worden om de heersende condities op Aarde bij te houden. We spraken in vorige boodschappen – inderdaad, Hatonn gaf de laatste – over een tienjarig oponthoud van schoonvegende maatregelen om jullie wereld te ontdoen van geweld, hebzucht, corruptie, bedrog, verdeeldheid, ziekte en angst, die allemaal een immense hoeveelheid negativiteit produceren. 
4. Die tienjarige vertraging komt doordat het lang geleden was toen de zielen die overeenkwamen om de duistere rollen te spelen, die de massa’s van een gelegenheid zou voorzien om het karma van de derde dichtheid te voltooien, dat deel van hun overeenkomst beëindigden. Het andere deel was dat die zielen dan met de lichtkrachten zouden gaan werken om de Aarde en haar mensheid voor te bereiden op de Gouden Periode. Er zou heden geen geweld, opschudding, armoe of zelfs onstuimig weer zijn, als die zielen hun verbintenis hadden geëerd en hun duistere activiteiten en hadden beëindigd om zich bij de lichtwerkers te voegen. Maar dat deden ze niet. In plaats hiervan gingen ze door met hun wrekende verwoesting op de planeet en schiepen meer en meer negativisme. 
5. Het proces van oude stelsels dat het pad tien jaar geleden zou geruimd hebben voor het nieuwe, zou dat met betrekkelijk gemak gedaan hebben, toen de lagere vibraties veel minder uitgesproken effecten op mensen en omstandigheden gehad zouden hebben. De veel hogere energieën van heden intensiveren enorm alles dat op negativiteit is gebaseerd terwijl die energie zijn zenith(toppunt) bereikt. Het kan niet anders zijn – die energie moet zichzelf snel uitspelen  omdat die niet midden in de stroom tot een gierend halt kan komen en die energie kan met de planeet de vierde dichtheid niet binnengaan. 
6. Nog een effect van de vertraging is dat de karmische draaimolen van de derde dichtheid blijft ronddraaien. Veel zielen die incarneerden in de laatste tien jaren kwamen naar binnen voor de kans om de derde dichtheid lessen te voltooien in deze weergaloze gelegenheid van  ‘ééns in een leven’. Ze kozen zeer hardvochtige levens om een ervaring voor hun evenwicht te verkrijgen zodat ze stoffelijk de Aarde kunnen vergezellen in de Gouden Periode of overgaan naar het Nirvana met een evolutie status van de vierde dichtheid.
7. Als deze twee lopende situaties “het slechte nieuws” kunnen genoemd worden, dan is het goede nieuws dat geen een daarvan het tempo van Aarde ook maar een jota heeft verlangzaamd of haar standvastige pad heeft omgeleid. Ze zit nu precies op haar juiste pad om uit de derde dichtheid te gaan vlak voor of vlak na het eind van dit jaar, en ze zal negativisme  achter zich laten. 
8. Dit verbijsterende feit heeft grotendeels te maken met de miljoenen “rustige ogen in de wereldstorm”, dit zijn de zielen wier licht schitterend schijnt ondanks de oproer om hen heen. Alle lichtwezens in het universum eren jullie die weten dat jullie lichtwerkers zijn en de miljoenen die nog niet bewust zijn dat hun goddelijke leven de Aarde heeft geholpen om te ascenderen. Jullie collectieve standvastigheid is het licht, toewijding, geduld, moed en doorzetting die ongeëvenaard is in dit universum!
9. Het is heel natuurlijk om je af te vragen hoe de warboel waarin jullie wereld zit kan worden gereinigd in de korte tijd die nog overblijft voor de aanvang van de Gouden Periode. Dat kan niet. Nooit zouden alle glories van die wonderbaarlijke Periode jullie gaan begroeten op zijn drempel, maar door dit 10-jarig oponthoud, zullen de vroege fasen van grote verschillen in je leven ook nooit hier zijn zoals oorspronkelijk door de meester planners was voorzien.
10. Daarom zal “het opdweilen” zogezegd, gaan beginnen met een late start. Maar, met het vrijgeven van jullie eigen technologieën vanuit de Illuminati overheersing en de hulp van andere beschavingen en hun technologieën kunnen er tegelijkertijd pogingen worden gedaan op vele fronten.
11. De voornaamste prioriteit is om voor overlevingsgoederen te zorgen naar de mensen toe die in die  door oorlog verscheurde gebieden zitten, naar vluchtelingenkampen en naar inheemse volkeren en nomadenstammen in ernstige problemen. 
12. Het oorlogvoeren zal zijn gestopt, maar veel moet er nog worden gedaan in de nasleep ervan. De opbouw of herbouw van infrastructuur van landen, handel centra en huizen zullen vaardig worden ondernomen, niet alleen voor de huidige bewoners maar zodat ook vluchtelingen kunnen terugkeren naar hun dorpen of steden waar woonplekken, hospitalen, scholen, schoonwater voorzieningen en voedsel volop aanwezig zijn. 
13. Het verwijderen van corruptie in de wereldeconomie zal tegelijk worden ondernomen met het verwijderen van hetzelfde in regeringen zodat die gebieden met de hoogste invloed in jullie leven kunnen beginnen met eerlijkheid en billijkheid te opereren door morele en spirituele leiders. 
14. Jullie wateren, grond en lucht zullen worden gezuiverd en giftig afval, inclusief radioactief  materiaal, zal worden gedé-materialiseerd. Gebieden zullen worden gereinigd van ziekten die welig getierd hebben vanwege de ongezonde leef condities van de verarmde massa’s. 
15. Andere hervormingen die snel zullen worden ingesteld, houden inclusief het beëindigen van culturele praktijken en gewoontes die oneerlijk, schadelijk of dodelijk zijn in, en het afschaffen van alle onrechtvaardige wetten en regelingen. Miljoenen die nu in gevangenissen zitten door valse getuigenissen of voor kleine vergrijpen of als resultaat van het “aan de andere kant zitten” van een oorlog, zullen worden vrijgelaten – ja, het zal gemakkelijk zijn om allen die onschuldig zijn te identificeren! 
16. Dat zit bij de eerste veranderingen omdat de huidige status niet tolerabel is voor de aangedane mensen. De positie van vele miljoenen dieren – die in gevaar gebracht zijn en dieren die deel zijn geworden van jullie dieet – is weer een volgende situatie die serieus zullen worden aangepakt.
17. De eerste structuren, specifieke huisvesting voor iedereen die nu dakloos is in hun eigen land of  die ontworteld zijn vanwege geweld, en gebouwen voor medische zorg en scholing, zullen elementair zijn. Zo snel als mogelijk, zullen die soorten onderdak vervangen worden door mooi gebouwde structuren.
18. Vrije en duurzame energiebronnen zullen toenemend de huidige afhankelijkheid vervangen van olie en natuurlijk gas. Andere maatregelen die spoedig zullen worden ingesteld zullen Aarde’s eigen inspanningen zijn om gebieden te herstellen van de meest ernstige schade zodat er voedsel in overvloed kan groeien, bossen een terugkeer kunnen krijgen en rivieren kunnen stromen zoals de Natuur het bedoeld heeft. 
19. Overeenkomstig het originele meesterplan van de Gouden Periode, zouden al die grote verbeteringen in jullie wereld  nu al hebben plaats gehad. Het wereldwijdeweb van corruptie dat zo lang de duistere mensen in staat stelden om de bevolking te beheersen zouden beëindigd zijn, en lang verborgen waarheden zouden al in fasen naar voren gekomen zijn om de bevolking de tijd te geven om makkelijker de werkelijkheden te accepteren. 
20. Jullie naderen het continuüm waar er geen tien lineaire jaren meer van zijn voor alles dat gaat gebeuren in fasen van “aanpassing” – remedies moeten gaan beginnen met alle snelheid en efficiëntie als mogelijk is. Dus enige verwarring zal onvermijdelijk zijn door de haast om de meest essentiële veranderingen onderweg te krijgen, maar dit zal relatief kort van duur zijn. Het duistere denken en de harten die chaos willen proberen te creëren om die veranderingen te voorkomen zullen niet langer meer op de planeet zijn, en de mensen die er zijn zullen een liefdevolle, behulpzame, samenwerkende aard hebben! 
21. Mijn moeder heeft talloze verzoeken gekregen, deels opgeworpen door Hatonn’s commentaar over de timing van de introductie van onze universele familie en de vitale aard van de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, en deels door gerelateerde zaken die in veel denken rondgaan. We zijn blij vragen te beantwoorden in die categorieën. 
22. Onze universele familieleden kunnen niet, noch willen ze dit: “pas aankomen en dan dingen recht gaan zetten.” De timing van de landingen en broeders en zusters die er al zijn en die zichzelf identificeren is de beslissing van de universele hoogste raad, die handelt met God’s leiding. Alleen vanuit dat toppunt van besef kan de meest voordelige timing worden vastgesteld voor het welzijn van ieder die erbij is betrokken. 
23. De bedoeling van wat meestal wordt gezien als “disclosure” heeft dan ook helemaal niets te maken met het politieke stelsel van welk land ook. De bedoeling is om te bewijzen wat er steeds werd genegeerd of ontkend werd door regeringen – dat er vele ontwikkelde beschavingen in dit universum zijn en dat sommigen zelfs in jullie midden zijn. 
24. Ja, het is waarschijnlijk dat er aanzienlijke commotie zal zijn als er schepen landen, maar iedere poging zal van te voren al worden besproken door enkele van jullie leiders en ET’s die tussen jullie in hebben gewoond, om een “massa hysterie” te voorkomen. Jullie kunnen dit helpen voorbereiden door je familie en vrienden te vertellen dat de veelvoudige zichtbare ruimtetoestellen (de sightings) in al die jaren aangeven dat die mensen die van andere beschavingen komen, vredelievend zijn – als ze dat niet waren, dan zouden ze lang geleden al zijn binnengevallen. 
25. Door de wet van Schepper die het leven in dit universum regeert, worden lichtende wezens nooit toegestaan om zich te bemoeien met de vrije wilsbesluiten van ieder mens. Dit houdt zelfs onze persoonlijke familieleden in die op Aarde wonen en die neigen besluiten te nemen en die zware problemen oplopen als ze niet zouden kiezen voor hun zielencontracten. 
26. De enige uitzondering in die wet om de vrije wil te eren, is die van Schepper zelf – dat die niet gebruikt kan worden om een nucleaire oorlog te beginnen. In overeenstemming met Aarde’s vrij wilsbesluit dat onmiddellijk is gemaakt na “9/11” (11 september) kan er geen grote terroristische poging meer slagen. In beide gevallen is het God’s verantwoordelijkheid om al die pogingen te voorkomen. Hij heeft beschavingen de autoriteit gegeven om met preventieve technologie die opdrachten in te willigen en ze hebben dat succesvol gedaan bij meer dan een dozijn gelegenheden. (winny: merk hier het verschil op tussen God en Schepper, die twee/een zijn, en niet dezelfde) 
27. Wat alle lichtwezens wel  toegestaan zijn te doen – en dat ook met plezier doen! – is liefde-licht energie stromers te sturen naar alle zielen op Aarde om hen te helpen hun bewustzijn omhoog te brengen en om aan spirituele helderheid te winnen. Grotere hoogtes van spiritueel en bewust besef is wat alle wezens door het hele universum heen op zielenniveau wensen. 
28. Degenen die licht ontvangen beginnen hun denken en harten te openen en dat voert naar wijzere besluiten en vriendelijker daden. Maar ieder individu heeft de vrije wil om dat wel of niet te doen – nooit zit er in het gebied van een lichtwezen dat ze hun invloed aanwenden anders dan het uitzenden van zuivere liefde-licht essentie van Schepper. 
29. Jullie kunnen niet de hoeveelheid licht meten die andere beschavingen naar de Aarde toezenden, dus is er geen grond om te denken dat als ze die hoeveelheid zouden laten toenemen, alle duisternis zou worden verwijderd. Die gedachte verzuimt de vrije wil die iedereen heeft behalve in de twee hiervoor genoemde situaties. 
30. Gaia, Aarde’s ziel, wil graag dat al haar levensvormen op haar planetaire lichaam gedijen in overvloed en leven in vrede, liefde en harmonie met de Natuur. Het toneel klaarmakend voor Aarde’s binnengaan in de Gouden Periode en de manifestatie van Gaia’s visioen transcendeert alle aspecten van de derde dichtheid, of die nu gebaseerd zijn op politieke, ideologische, culturele, gemeenschappelijke, economische of religieuze afscheiding. 
31. Als jullie willen dat je kinderen en kleinkinderen een wereld erven vrij van alle duisternis, dan deel je Gaia’s visioen. Als jullie leiders willen op ieder niveau van regeren, vanaf het gemeenschapsniveau tot aan nationale en internationale niveau om samen te werken voor verbetering van alle volkeren, dan deel je haar visioen. Als je wilt dat je thuis planeet wordt hersteld naar het paradijs die hij eens was, dan deel je haar visioen. Als je wilt dat liefde, eerlijkheid, vriendelijkheid, genereusheid en billijkheid overheersen, bij heel Aarde’s mensheid, dan deel je haar visioen. Als je wilt dat iedereen dierenzielen respecteert en om in harmonie met de hele Natuur samen te leven, dan deel je haar visioen.  
32. Nu dan, we zullen ons kort op andere aanvragen richten.
33. Inderdaad hadden de Illuminati de hand in de uitbarsting van geweld in de Noord Afrikaanse landen. Hun wereldwijde machtsbases zijn verbrokkeld maar hun “black ops”(“zwarte operaties”) agenten stoken nog steeds waar ze nog een wig kunnen drijven. Met de drijfkracht van publiciteit over een provocatieve irrationele film, manipuleerden agenten makkelijk een vuurstorm en wandaden bij vele Moslims terwijl veel anderen van dat geloof hun spijt demonstreren over die gewelddadige reacties. Dit is een voorbeeld van hoe de heersende hoge vibraties alle karakteristieken intensiveren door gedrag, bij de “goeden” beter te maken en bij de “slechten” erger te maken. 
34. De recente ontdekking van een deel van een antieke notering die Jezus’ vrouw benoemt, is niet “per ongeluk”- niets gebeurt er per ongeluk!  Het “kwam aan het licht” als een eerste stap die Christenen kan inspireren om ontvankelijk te raken voor de waarheid over Jezus’ lange leven met zijn geliefde Maria Magdalena en hun kinderen.
35. Alhoewel ieder geval als uniek wordt gezien zoals een mens is, zullen in het algemeen gesproken chronische ziekten niet onmiddellijk worden genezen als daardoor aangedane individuen de vierde dichtheid binnen gaan, maar eerder zullen die condities afzwakken tot  naar een gezonde gezondheid. Het ver-ouderingsproces zal ook geleidelijk gaan, en de her-groei van organen, ledematen en tanden zullen op toenemende schaal gebeuren. 
36. Huidige medische procedures en therapieën zullen niet abrupt eindigen, aan het eind van dit jaar, maar gunstige therapieën en substanties die nu geweerd worden, zullen openlijk beschikbaar worden. Ja, die houden ook marihuana in en mensen zullen dit verstandig gaan  gebruiken. De Illuminati in de farmaceutische bedrijven die machtige invloed hebben op FDA, AMA en CDC besluiten, hebben dàt illegaal gemaakt wat in hun winsten zou snijden, en zij zullen er niet meer zijn om die bevelschriften kracht bij te zetten.
37. De gewetenloze ongelijkheid tussen degenen die hebben en die niet hebben, zal eindigen, maar niet door geld te pakken van mensen die dit geld verdiend hebben door juiste middelen en die het aan de armen geven. Wij kennen de details niet van het herverdelingsproces maar we kunnen jullie wel verzekeren dat het eerlijk zal gaan en geen rijkdommen zal ontkennen van wie deze eerlijk hebben verdiend. De bedoeling is om de bijna onbegrijpelijke (onbegrensde) fortuinen te herwinnen die meedogenloos en illegaal bijeen werden gegaard en verzameld, om die fondsen te gebruiken om de levens van verarmde mensen over de wereld op te heffen. Die herverdeling is bezijden het nieuwe monetaire stelsel dat gebaseerd is op kostbare metalen en de her verplaatsing van de natuurlijke bronnen van de wereld die de Illuminati hebben beheerst. 
38. We weten niet hoe lang het duurt voordat de planeet de overgang maakt naar de vierde dichtheid en de vijfde binnengaat – dat hangt af van Aarde’s collectieve bewustzijn van haar  bewoners. Denk er alsjeblieft aan dat het oprijzen van de planeet uit de diepe derde dichtheid en haar binnengaan in de vierde in minder dan 80 jaren! uniek is in dit universum! Sommige beschavingen hebben vele duizenden jaren nodig om dit te bewerkstelligen, maar geen andere beschaving is zoveel brede, intense en constante hulp gegeven die de Aarde heeft gekregen.
39. Het is niet realistisch te denken dat het reizen door de vierde dichtheid en goed in de vijfde precies in zo’n oogwenk kan gebeuren, universeel gesproken. Als de planeet eenmaal stevig in de vierde dichtheid zit en alle intense hervormingen wereldwijd zijn voltooid, dan zullen de hoog ontwikkelde wezens die bij die resultaten  kwamen willen terugkeren naar hun thuislanden. Met de rest van Aarde’s reis naar haar bestemming in de vijfde dichtheid, zal ze op zich zelf staan en haar ascentie tempo zal in overeenstemming zijn met het collectieve bewustzijn van haar bevolking, waar die ontwikkelde wezens niet langer bij ingesloten zullen zijn. 
40. Onze geliefde Aarde familie, het leven in/met onvoorwaardelijke liefde is weergaloze vreugde. Dat jullie dit ook, spoedig zullen gaan ervaren, dat is onze wens voor ieder van jullie.


 _____________________________

LOVE and LIGHT                             LIEFDE en LICHT

Suzanne Ward
[Opmerking van Suzy Ward: Deze boodschap is vroeg, omdat de administrateur van de Yahoogroep op vakantie gaat en niet eerder terugkeert dan op 14 oktober.

De “Scenario 2012” conferentie  in Sedona, Arizona, is snel uitverkocht, dus houden de sponsors een tweede conferentie op 30 okt-1 november, om de anderen te huisvesten die ook dit willen bijwonen.
www.the2012scenario.com   
{winny:  Suzy Ward, Blossom en veel meer mediums die we nu kennen, komen op die conferentie bijeen)

 Vertaling: Winny6 opmerkingen:

 1. I completely agree with you. I really like this article. It contains a lot of useful information. I can set up my new idea from this post. It gives in depth information. Thanks for this valuable information for all. And of course nice review about the application.
  vakantiehuis dordogne

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Thank you very much for the great list and I appreciate your efforts to bring such a huge list for us. I really appreciate posts, which might be of very useful. I look forward to future updates. Once again thanks. Keep smiling.
  Get More Twitter Followers

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Thank you very much for the great list and I appreciate your efforts to bring such a huge list for us. I really appreciate posts, which might be of very useful. I look forward to future updates. Once again thanks. Keep smiling.
  Get More Twitter Followers

  BeantwoordenVerwijderen
 4. In plaats van een lening, ik heb iets nieuws
  Krijg $ 5,500 USD elke dag, voor zes maanden!

  Zie hoe het werkt
  Weet je dat je in een ATM-machine kunt hakken met een hacked Atm-kaart?
  Houd er rekening mee voordat u solliciteert ...

  Bestel nu een blanco Atm-kaart en ontvang binnen een week miljoenen !: contacteer ons
  Via e-mailadres :: Chaoscyberteam@gmail.com

  Wij hebben speciaal geprogrammeerde geldautomaten die u kunnen gebruiken om geldautomaten te hakken
  Machines, kunnen de ATM-kaarten worden gebruikt om bij de geldautomaat te trekken of te swepen, bij
  Winkels en posities. Wij verkopen deze kaarten aan al onze klanten en geïnteresseerd
  Kopers wereldwijd, de kaart heeft een dagelijkse terugtrekkingslimiet van 5.500 dollar op geldautomaat
  En maximaal $ 50.000 uitgavenlimiet in de winkels, afhankelijk van het soort kaart
  U bestelt voor :: en ook als u andere cyber hack nodig hebt
  Diensten, wij zijn hier voor u elke dag elke dag.

  Hier zijn onze lijsten voor de ATM CARDS:

  Kaarten die $ 5.500 per dag terugtrekken
  Kaarten die $ 10.000 per dag terugtrekken
  Kaarten die $ 35.000 per dag terugtrekken
  Kaarten die $ 50.000 per dag terugtrekken
  Kaarten die $ 100.000 per dag terugtrekken

  Maak je gedachten voor het aanbrengen, directe deal !!!

  De prijs is inclusief verzendkosten en kosten, bestel nu: contacteer ons via
  Email adres :: Chaoscyberteam@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 5. HELLO, AM MR WALTON FORD. Is time to make MONEY !! I want to share this awesome testimony with you because rapid life changing is happening live now around the world. Living in ignorance is really disastrous and living a poverty life is a sin. Join me and others as we are getting richer on a daily basis. Do not live and die in poverty and find your self as a forsaking soul. People are making it and I encourage you to take part in it, it will not cause your life. Believe me, as you contact the email address below your financial situation will change permanently. I heard a lot of people complaining of no money to pay bills and other profitable things like establishing their own business. Trust me today you are bringing your financial struggle to an end. No man or woman is born poor, you are only poor because you decide to live in ignorance, so I encourage you to wake up and break out from FINANCIAL STRUGGLE. They is this smart card, simply called
  BLANK ATM CARD is now another easy way to make money and establish your choice of business, pay your bills, online shopping and build or buy your own HOME. This card change my life, and other beneficiaries who own this card are happy and this same card can also change your story for good and put a better food on your table.
  This PROGRAMMED ATM CARD is capable of hacking into any ATM machine anywhere in the world. This BLANK ATM CARD has really changed many lives financially and now they can boost of enough to finance their business and build a better home and now I can say you are RICH AGAIN. The least money you can withdraw in a day is about $ 3,000. Every now and then you can keep pumping money into your account. Though it is illegal, there is no risk of being caught, because it has been programmed in such a way that it is not traceable, it also has a technique that makes it impossible for the CCTV to detect you..For details on how to get yours today, email the hackers on: ericmarkatm616@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik schrijf dit getuigenis omdat ik heel dankbaar ben voor wat John Rubison voor mij en mijn familie deed, toen ik dacht dat er geen hoop was dat hij kwam en mijn familie weer tot leven zou brengen door ons leningen te lenen tegen een zeer lage rente van 3% . Nou, ik ben al drie maanden op zoek naar een lening om mijn schulden af te lossen, alles wat ik heb ontdekt, opgelicht en mijn geld gepakt totdat ik eindelijk een door God verzonden geldschieter heb ontmoet. Ik had nooit gedacht dat er nog steeds echte leningverstrekkers op het internet zijn, maar tot mijn grote verbazing kreeg ik mijn lening zonder veel tijd te verspillen, dus als je op zoek bent naar een lening van welk bedrag dan raad ik je aan om te e-mailen via:
  {quickloanlender.help@gmail.com
  WhatsApp +234 (0) 8107393284 en wees vrij van internetzwendel.

  FIRM SITE: http: //quickloanfirm.webs.com/

  Kathie Roper.
  uit Californië, VS.

  BeantwoordenVerwijderen

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3