Followers

President

zondag 12 september 2010

September 11, 2010Matthew’s Message via Suzy Ward

11 september 2010

( vert. winnyd@stralendetoekomst.nl )Controle door de media wordt minder; lichtbron, bedoelingen, ontvangen; ascentie benodigdheden; spirituele voorbereidheid; losmaking; overstroming Pakistan; Orkaan Earl; wet van aantrekking; partijen politiek; ET aanwezigheid, optie voor een tv programma1. Dit is Matthew, met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station. Waarheid stroomt nog niet uit in jullie voornaamste informatie uitingen, maar het sijpelt nu wel steeds sterker door nu de vinger uit de dijk is, zogezegd. Door die media afsluiting die serieus werd gecompromitteerd, kunnen de duistere mensen niet langer meer het massale bedrog verbergen dat op dit moment nog nauwelijks aan het publiek is vrijgegeven, er is maar een tipje van de ijsberg zichtbaar terwijl het immense deel met mogelijk dodelijk vernietigende kracht uit het zicht ligt.


2. Er zijn pogingen gedaan om de waarheid te verstikken sedert de dageraad van communicatie op Gaia-Terra-Shan-Aarde, en de pogingen waren nog succesvol toen tot het duister geneigde mensen de verspreiding van informatie beheersten. In moderne tijden verwachtten ze hun web van controle op het internet te verbreden, maar in plaats daarvan, richtte het hen te gronde. Nu bereikt feitelijk bewijs, dat tot kortgeleden hoofdzakelijk beperkt bleef tot aan die bron, het publiek door vasthoudendheid van moedige, onderzoekende journalisten, andere reporters, ooggetuigen en mensen die persoonlijke belevingen onthulden. Niet alleen is er een toenemende uitstalling van leugens en corruptie, maar ook worden er vernieuwende manieren gepubliceerd van mensen die zich aanpassen aan de economische situatie. Het afbreken van de mind control (het beheersen van het denken) door de media komt tot stand door het steeds intensiverende licht.


3. Er is verwarring of onzekerheid bij veel denken over wat licht is, waar het vandaan komt, en hoe je het kunt verkrijgen en waardoor je stoffelijk kunt opstijgen met Aarde. Licht is dezelfde energie als liefde, gewoon anders uitgedrukt en het is de meest krachtige energie in de hele Schepping. Licht is de totale essentie van Schepper, de uiteindelijke kracht in de kosmos, en die heeft vele universa; en in dit universum komt licht uit het hoogste zijn die jullie allemaal met verschillende namen benoemen zoals God, Allah en Yahweh.

4. Licht is de samenstelling van levenskracht van alle zielen, of ze nu in een stoffelijke wereld leven of in de spiritwereld. Het is natuurlijk om je af te vragen hoe er dan zielen duister kunnen worden, dus voegen we hier een opmerking bij met uitleg. Als deel van de essentie van Schepper via de God van dit universum, incarneert iedere ziel met licht gevuld en met specifieke opdrachten die zij heeft gekozen voor de geboorte. Het kind kent zijn godzelf en de opdrachten in het zielscontract van dit leven, maar alle herinnering van die kennis is vergeten als de baby zich aanpast aan een dicht lichaam en zich aanpast aan de ouderlijke verwachtingen; als het kind groter wordt ontmoet het ook invloeden van andere autoriteiten, en gelijken. Het vergeten, wat alleen op bewust niveau bestaat, is deel van het grote ontwerp dat de mens leerervaringen geeft; en langs het hele pad stuurt de ziel boodschappen aan het bewustzijn in de vorm van geweten, intuïtie, instinct en andere soorten van leiding, in overeenstemming met keuzes uit het contract. Mensen die deze boodschappen achten leven juist naar hun levensdoel en behouden hun licht. De lichten beginnen te verminderen in degenen die hun zielsboodschappen negeren, en als ze doorgaan met niet op die leiding te letten, dan dwalen ze verder en verder af van hun gekozen opdracht en hun licht wordt steeds kleiner totdat alleen de vonk nog over is die hun levenskracht is. Er is geen manier om te weten of dat gebeurd is met iemand of dat die persoon zijn zielscontract naar de letter volgt door gelegenheden te zorgen voor anderen om hun derde dichtheid karma te voltooien en om door te gaan met hun zielsontwikkeling.


5. Terugkerend naar wat Licht is, het is de eeuwige en onafscheidelijke verbinding van de ziel met Schepper en God en met elk ander geschapene in de hele kosmos. Licht is de kracht die Aarde in staat stelt om uit de derde dichtheid op te stijgen, het stuwt haar naar de vierde dichtheid, de aanvang van haar Gouden Tijdperk, en het zal doorgaan om haar mee te nemen naar haar bestemming in de vijfde. Daar kwam haar ziel vandaan en bleef daar terwijl haar planetaire lichaam naar beneden spiraalde in de millennia toen duisternis haar menselijke bewoners zo zwaar beïnvloedde. Licht laat de bewustzijnniveaus stijgen om jullie uit de beperkte percepties te bevrijden en door harten en denken te openen, licht baant jullie spirituele pad.


6. Licht ontvangen is net zo eenvoudig als een “goed leven” leiden. Het vriendelijk zijn, eervol, betrouwbaar, waarheidsgetrouw, behulpzaam, blij, genereus, hoopvol, medelevend, opgeruimd, optimistisch, plezierig en een open geest te hebben – de positieve emoties en karakteristieken die het leven betekenisvol en vervullend maken – dragen de hoge vibraties van licht. Op zielenniveau weten jullie dit – denk aan jullie uitdrukkingen “je licht van hart voelen”, “het licht van mijn leven” en “het licht zien” die opgetilde gevoelens betekenen of een Aha! moment.


7. Daarentegen stralen hebzucht, meedogenloosheid, onderdrukking, corruptie, beestachtigheid, bedrog, verraad van vertrouwen, onrechtvaardigheid, gebrek aan vergeving en machtswellust hele lage vibraties uit. Negatieve emoties die lage trillingen uitzenden inclusief angst, schuld, wroeging, zelftwijfel, jaloersheid, nijd, bitterheid en wrok, welke allemaal onbehagen, tweedracht, en ontevredenheid creëren. De meest krachtige van negatieve gevoelens is wel angst, een zeer vergrote energie verbinding en daarom is het dat we steeds weer jullie aansporen om nooit iets te vrezen. Niet alleen trekken bange mensen meer omstandigheden aan waarvoor je bang kunt zijn, maar de energie van angst is het grootste instrument van het duister – het voedt hun ambities en versterkt hun beheersing over jullie. Als je standvastig in het licht leeft, is er niets te vrezen! Niets van duistere aard kan overleven in het licht!


8. Om stoffelijk met Aarde op te stijgen is er echter meer nodig dan een goed leven, een goddelijk leven. Het heeft ook het achterlaten nodig van misleidende grondslagen van godsdienstig geloof en het aanvaarden van het schitterende licht van spirituele waarheid. De waarheid is, als gelijkwaardige delen van God – welke naam je ook geeft aan de heerser van dit universum – jullie zijn allemaal goden en godinnen met onbeperkte machten om wat ook te manifesteren wat je verkiest te denken, te voelen en te doen. De waarheid is dat godsdiensten werden bedacht om jullie af te houden van het weten wie je werkelijk bent, om je ontwetend te houden van de universele wetten, en om verdeeldheid te creëren binnen de bevolking. De waarheid is, dat mensen die jullie “inlanders” of “aboriginals” noemen nauw afgestemd zijn op het universele bewustzijn, terwijl godsdienstige dogma’s, specifiek in westerse godsdiensten, door de eeuwen heen gemaakt werden door kerkleiders om die natuurlijke afstemming uit te wissen, om de massa’s te beheersen en om rijkdom te verwerven voor zichzelf.


9. De waarheid over Christendom is dat het gebaseerd is op verzinsels over Jezus’ geboorte, kruisiging en opstanding, en dat zijn leringen met opzet werden verdraaid door verwatering en weglatingen. Jezus werd ontvangen en geboren net als ieder andere menselijke baby en hij werd nooit aan het kruis gehangen. Hij werd afgeranseld door het Sanhedrin, die kerk en staat regeerde, en hij werd verbannen – ze wilden hem uit het land hebben, en hem geen martelaar maken wiens dood het aantal van zijn volgers zou doen toenemen. Met zijn vrouw Maria Magdalena die zwanger was, ging Jezus terug naar het Oosten, waar hij in zijn jeugd had verbleven en hij bracht vele jaren door studerend met meester leraren. Van hen had hij de onderling verbondenheid geleerd van alle zielen met elkaar en met God en hoe hij de universele wetten kon gebruiken voor het helen van lichamen, hoe hij vormen kon veranderen of ze verveelvoudigen, om te dé-materialiseren en opnieuw stof te materialiseren en dergelijke – de zogenaamde “wonderen” waartoe iedere ziel de aangeboren capaciteit heeft om die uit te voeren. Dat leerde Jezus aan de menigten. Door die kennis te verspreiden zou dat de ondergang brengen aan de bedoelingen van het op eigen voordeel bedachte Sanhedrin, zij gingen streng met de apostelen om die doorgingen met Jezus’ leringen en maakten hem de “enige zoon van God”, ze verhieven hem naar een status die niemand ooit kon bereiken. Ook waren Jezus en Maria Magdalena van zeer gerespecteerde families bovenaan de Hebreeuwse gemeenschap. Ze lieten hem geboren worden in een nederige stal en beeldden haar af als een prostitué en dat waren weer andere foute delen van het verhaal waarvan de wortelen hebzucht overmoed en machtswellust waren en dit werden door de eeuwen heen doorgegeven.


10. Het punt is bereikt in Aarde’s overgang van de derde naar de vierde dichtheid waar spirituele voorbereidheid van veel groter belang is dan in beslag te worden genomen door huidige gebeurtenissen. In geen geval suggereren we dat je niet geïnformeerd zou moeten worden of niet geïnteresseerd moet zijn voor nationale of internationale ontwikkelingen, maar eerder dat jullie je niet in het drama van de derde dichtheid, dat zichzelf uitspeelt, moeten laten trekken. We weten dat het uitdagend is om twee voeten op de grond te houden en om je denken en je hart naar de hemelen te laten zweven, maar standvastig in het licht blijven zal je in evenwicht houden. Terwijl het tempo van ascentie doorgaat te versnellen, zal de rest van de “ijsberg met waarheden” omhoog stijgen naar het publieke bewustzijn, en door in evenwicht te blijven zul je de kracht en mogelijkheid verkrijgen om het goed te maken als anderen in schok, boosheid en desillusie wankelen terwijl gebeurtenissen zich ontvouwen.


11. Een aspect van voorbereidheid, het loslaten, zal makkelijker komen voor sommigen dan het doet voor anderen. Als je geen baan hebt, je huis hebt verloren, onderbroken onderwijs hebt, slinkende spaartegoeden, uitverkoop van bezittingen of ander verlies of problemen, dan heb je al grote stappen gemaakt in het loslaten van delen van je leven die eens vanzelfsprekend waren. Niet alleen kun je het grote verschil waarderen tussen tastbare bezittingen en wat echte waarde voor je heeft, maar het meester worden over ‘loslaten’ is een belangrijke stap in het afwerpen van de derde dichtheid dus dan kun je een andere wereld omhelzen, een wereld waar alles, van baan en recreatie naar telepathische communicatie tussen mensen en dieren tot aan ruimtereizen en intergalactische vriendschappen, wonderbaarlijke avonturen zullen zijn!


12. En hoe hardvochtig het ook mag lijken, loslaten kan ook familie en vrienden betreffen. Niet door je liefde te onthouden, zeker niet, maar door te accepteren dat sommigen mensen die je heel dierbaar zijn op zielenniveau kunnen kiezen om liever uit dit leven te vertrekken dan met de Aarde mee te reizen. Ze zullen dat niet bewust weten, maar ze zullen een bewuste keuze maken door te weigeren om, wat ze geloven te veranderen wat gebaseerd is op onjuiste leringen of om negatieve houdingen en gedrag te veranderen. Wees getroost door te weten dat deze keuzes GEEN vergissing zijn! Het kan in jullie ogen zo lijken, maar die mensen zijn gewoon niet klaar om dezelfde sprong in spirituele groei te maken als jullie doen. Het kunnen wat jullie noemen “jonge zielen” zijn, zielen die niet in dezelfde mate zijn bijeen gebracht (geaccumuleerd) met spirituele helderheid, universele kennis en aangeboren talenten die jullie hebben. Ze zullen andere gelegenheden krijgen om jullie in te halen en nooit heeft een ziel de schuld om langzamer te zijn dan andere. Verder, het loslaten waarover we spreken geldt alleen voor deze incarnatie, die maar een stipje is van ervaring van jullie aangroeiende zelven in veelvoudige levens op diverse plekken door dit universum. Liefdesbanden zijn eeuwig en veelvoudig, en in het continuüm leven jullie in andere relaties met dezelfde zielen, inclusief “toekomstige” levens, en je meer geëvolueerde zelven herkennen elkaar en kunnen zich gedeelde ervaringen herinneren.


13. We dachten dat onze laatste boodschap het onderwerp van ascentie goed beschreef, maar nieuwe vragen brachten onze hiaten aan het licht. “Zal ik weten hoe ik het licht moet volgen en opstijgen…. Moet ik de ‘ladder’ oprennen met het laatste stukje van mijn energie?”


Mijn moeder denkt aan dit soort van spirituele geestdrift als “op een te snel spoortje zitten” en wij glimlachen daar instemmend bij – het is heel verblijdend voor ons te zien dat meer en meer van Aarde’s bevolking begint te ontwaken en zich opgewonden voelt over hun nieuwe niveau van begrip. Toch, omdat het nieuw is, kan het ook een beetje ontmoedigen, dus zeggen we dat het licht volgen net zo makkelijk is als het volgen van je geweten. Tenzij het geweten is weggekwijnd omdat het steeds werd genegeerd, het “spreekt” niet te missen luid als iemand weg draait bij de keuzes in het licht – en dan is daar dat erg onprettige gevoel dat een “schuldig geweten” geeft.


14. Zullen er nog nudisten zijn op de planeet, na 2012? Deze vraag geeft ons de gelegenheid om uit te leggen dat wat wij in het continuüm zien de aura’s van de zielen daar zijn en deze stralen gezondheid, vreugde en liefde uit. Als jullie in het Gouden Tijdperk leven met jullie idee van de lineaire tijd, zullen we in staat zijn om jullie in onze etherische lichamen te bezoeken of in lichamen met dezelfde substantie als die van jullie die we manifesteren – hoe dan ook, wij zullen jullie voornamelijk zien zoals jullie jezelf zullen zien. Een actuele levensstijl van naaktheid zal iemand niet beletten om daar te zijn als aan de hiervoor genoemde vereisten voor stoffelijke ascentie tegemoet gekomen is en als de lange levensclausule in de zielcontracten dat toestaat.


15. Wat betreft de vraag om de beste DNA activeringsmethode te geven om jullie te helpen je voor te bereiden om te ascenderen met de planeet, het zit niet in onze competentie om dat soort adviezen te geven. Maar, door gewoon in het licht te leven, worden jullie op koolstof gebaseerde cellen van de derde dichtheid in kristallijnen cellen omgezet wat tot stoffelijke overleving in staat stelt naar de hogere dichtheden, en we zeggen opnieuw dat de stoffelijke benodigdheden voor ascentie om toe te passen voor iedereen, hierboven staan.


16. Nu dan, laten we terugkeren naar onderwerpen met wijd verspreide interesse of bekommernis. De overstromingen die de verplaatsing heeft veroorzaakt van vele miljoenen in Pakistan is een combinatie van factoren. De meeste van die zielen voltooien hun karma van de derde dichtheid door naar het spirit leven over te gaan of door in die tijd overmatig moeilijke omstandigheden te beleven, en anderen groeien ook spiritueel door praktische hulp te geven, door anderen van levensbenodigdheden te voorzien of financiële ondersteuning, en door gebeden uit te zenden. En opnieuw, jullie technologie van het weer werd gebruikt om chaos, angst en ernstige problemen te creëren op een zodanis massale schaal dat erkenning van de aanwezigheid van onze ruimtefamilie moest worden verschoven naar een lage prioriteit.


17. We zullen meer daarover szeggen maar laten we nu even doorgaan met “natuurlijke rampen”. Orkaan Earl werd door Moeder Natuur begonnen om meer negativiteit vrij te laten, en ze zou dat hebben voor elkaar gekregen door de storm buiten op zee te hebben gehouden. Maar, nadat jullie wetenschappers de orkaan hadden geïntensiveerd en hem naar het vaste land hadden gestuurd, gebruikten onze naburige broeders en zusters hun technologie om zijn kracht geringer te maken en wendden hem af naar het noorden om zijn impact te verminderen. Misschien heeft gezond verstand jullie dit al verteld – hoe waarschijnlijk is het dat een categorie 4 orkaan op “natuurlijke” wijze zichzelf zou reduceren naar categorie 2 in plaats van meer stoom te verkrijgen door over de oceaan heen te gaan en om in verzwakte conditie in staat te zijn om zijn koersrichting te veranderen?


18. Enkele woorden over een zaak die hier dicht mee in verband staat: Ieder beetje energie dat gebruikt wordt om voorspellingen met rampzalige schade te voorspellen voegt meer aan de mogelijkheid toe dat het kan gebeuren. Energie is neutraal en zonder redenerend vermogen – het zijn jullie gedachten en gevoelens die zichzelf vastzetten aan energiestromingen die zij richting en volle kracht geven. Als het collectieve bewustzijn begint angstige gedachten en gevoelens te roeren door zulke voorspellingen, wordt de mogelijkheid van dit gebeuren een waarschijnlijkheid. Ook al staat onze universele familie klaar om tussenbeide te komen in situaties waar ze hun goedkeuring voor gekregen hebben om dat te doen – het verminderen van schadelijke effecten die door jullie manipulators van het weer worden gewenst, zijn altijd toegestaan – denk er alsjeblieft aan dat de onpartijdige wet van aantrekking constant werkt en machtig is.


19. Dit is ook net zo van toepassing op persoonlijke basis. Sommige mensen bekijken leiding om “in het nu te leven” dat dit in conflict is met instructies om te manifesteren wat ze in hun leven willen. We zeggen tegen degenen die denken dat ze niet kunnen omgaan met verantwoordelijkheden van het moment en tegelijkertijd hun toekomstige ontwikkelingen scheppen: Jullie hebben dat al je hele leven gedaan! De wet van aantrekking is in beweging gebracht door jullie “nu” gedachten en gevoelens. Als je positieve of optimistische gedachten hebt en met dankbaarheid je “nu” zegeningen erkent, dan is dat wat gaat vastzitten aan de energiestromingen die uit het massa bewustzijn schieten, die gelijkaardige energiehechtingen aantrekken en nog meer naar je terugvoeren om je dankbaar voor te voelen. Op gelijke wijze, als gedachten en gevoelens gefocust zijn op problematische situaties en beproevingen, manifesteer je nieuwe moeilijkheden en zorgen om mee om te gaan.


20. De natuurlijke wetten die in dit universum het leven regeren, zijn eenvoudig, rechtuit en effectief. Een van de beperkingen van de mentaliteit van de derde dichtheid is de neiging om complexe zaken te zien waar er geen bestaan. Terwijl jullie bewustzijn zich verder uitbreidt, zul je zelf zien hoe eenvoud en zuiverheid in de hogere dichtheden de overhand hebben. Maar, jullie hoeven niet te wachten totdat Aarde de vierde dichtheid bereikt, het begin van haar Gouden Tijdperk, om dit te beleven – jullie kennen de wetten en kunnen die tot je eigen voordeel nu! toepassen.


21. Wat betreft de andere heersende gebeurtenissen in jullie wereld, de economie blijft doorgaan te schommelen totdat het onweerlegbaar duidelijk is dat de mechanieken die haar drijvend houden doorzeefd zijn met dezelfde corruptie die de crash veroorzaakte die de term “recessie” kreeg. Banking, lenen en effectenmarkt handel, wat niets meer is dan computers die bezig zijn met getallen in de miljarden, ondergaan veranderingen die zullen resulteren in een nieuw monetair stelsel dat gebaseerd is op kostbare metalen en gemanaged worden door eerbare, goed ingelichte en betrouwbare mensen. Als het wijd bekend wordt dat de Illuminati de hele tijd met de wereld economie gespeeld hebben als met een jo-jo, is het waarschijnlijk dat er een korte periode zal komen van opwinding terwijl het nieuwe stelsel stevig wordt gevestigd. Dus, samen met toepassingen die praktisch zijn om bij de hand te hebben bij stroomuitval, zeg maar, zou het raadzaam zijn om enig cash geld te hebben. Maar doe dit zonder angst!


22. De laatste pogingen om over een vredesverdrag te onderhandelen tussen Israël en Palestina, zullen uiteindelijk succesvol worden, maar meer heftige redes, vertragingen en dodelijke botsingen tussen individuen zullen vooraf gaan aan een voldoening gevend resultaat. Spanningen door het hele Midden Oosten, die als een tondeldoos worden beschouwd door veel wereldleiders, zullen verminderen als het licht doorgaat zich te intensiveren. Een tijdje langer nog, maar toch met wapengekletter, politieke instabiliteit, schermutselingen tussen tegengestelde kanten en andere uitbarstingen van geweld zullen doorgaan in dat gebied maar ook in Afghanistan en in landen waar burgers vrij willen zijn van onderdrukking door despoten. Al die situaties zullen langzamerhand minder worden totdat vrede jullie hele wereld zachtjes zal overdekken.


23. We weten niet hoe de verkiezingen volgende maand in de Verenigde Staten zullen uitkomen en het is logisch dit te vragen daar we jullie wel te voren bij de voorverkiezingen konden vertellen dat Obama de nieuwe president van dat land zou zijn. Het verschil is dit, zijn presidentschap is deel van met Gouden Tijdperk meesterplan – je zult zien dat zijn formidabele oppositie zijn tactieken en kritiek zullen vertragen maar ze zullen hem niet afhouden om zijn met licht gevulde missie tot stand te brengen – en de komende verkiezing uitslagen zijn dat niet. Het zelfde is het geval bij verkiezingen in andere landen, en ondanks de energie die gestort wordt door kandidaten en hun vastbesloten supporters en rijke sponsors, zullen partij politieken spoedig beginnen te vervagen en gaan de geschiedenis in. Ver van hun belofte om in de beste belangen te regeren van hun burgers, promoten de meeste politici twist en afscheiding, en dezen hebben geen plaats in het Gouden Tijdperk van Aarde. Dus wees niet moedeloos als jullie “partij” of “kandidaat” verliest. Als winnaars van licht zijn, zullen ze hun zetel behouden en als ze dat niet zijn zal hun ambtsbekleding kort van duur zijn. In fasen van overblijvende tijd voor de aanvang van dat glorieuze Tijdperk aan het eind van jullie jaar 2012, zullen regeringen van elke natie lichamen worden die eervol en overvloedig de belangen van hun bevolking dienen. Die transformatie is niet ver meer – door alles dat al is versneld, gaat de lineaire tijd sneller en sneller.


24. Klimaat verandering is een serieuze bekommernis, dus voor nieuwkomers van onze boodschappen zijn we blij opnieuw te zeggen dat dit wereldwijd Aarde’s overgang is naar een gematigd klimaat. Records brekende temperaturen, toegenomen zonnevlammen, smeltende gletsjers en poolgebieden, lage eilanden die langzaam worden ondergedompeld en vreemde conjuncties(samenstanden) van planetaire lichamen zijn aspecten van Aarde’s ascentie proces en van haar terugkeer naar haar oorspronkelijke gezondheid en originele schoonheid. In overeenstemming met haar doel, gebruiken onze “ruimte”broeders en zusters hun technologie om de giftige effecten van olie en verspreidingen ervan in de Golf van Mexico, maar ook de giften in andere wateren, chemtrails en wapentuig te verzachten.


25. Illuminati activisten proberen de officiële erkenning van aanwezigheid van andere beschavingen op iedere manier te voorkomen en door de aardbeving in Haïti en de ongewoon heftige sneeuwval in Washington DC tot aan de overstroming in Pakistan en Orkaan Earl, heeft het gebruiken van technologie hun duistere bedoeling gebracht. Maar ook waren die gebeurtenissen grote gelegenheden voor miljoenen zielen om vooruitgang te boeken naar hun karmische voltooiing en ook om massale hoeveelheden negativiteit van de planeet vrij te laten Meer negativisme moet nog vrijgemaakt worden en waar dan ook jullie technologie “natuurlijke rampen” op gang brengt, onze universele familie zal hun technologie gebruiken om vernietiging en het dodenaantal te verminderen.


26. De Illuminati beperken hun duistere pogingen voor dat soort gebeurtenissen niet, en de intelligente units van onze licht familie òp en van de planeet àf monitoren doelbewust iedereen die de middelen heeft om een “valse vlag” operatie te beginnen om wijdverspreid geweld aan te vangen. Doordat God het vrije wilsbesluit eert van Aarde dat moord partijen en verwoesting zullen eindigen,en niet zullen escaleren, hebben de bemanningen toestemming om tussenbeide te komen maar intussen is het ook noodzakelijk om de vrije wil te voorkomen van anderen die weer een volgende oorlog willen beginnen of iets anders om chaos te creëren. Maar de bemanningen kunnen niet tussenbeide komen bij bewoners van de Aarde die met hun vrije wilsbesluiten zelfmoord bommen willen gebruiken of om troepen te stoppen bevelen op te volgen – dit soort activiteiten zullen heel natuurlijk eindigen als de hogere trillingen de harten van mensen raken of als stoffelijke dood resulteert door gebrek aan licht in de lichamen.


27. Wat betreft de aankondiging per tv naar jullie wereld. “Ze zijn hier en ze komen in vrede”, er zijn geen conclusies bereikt over wat het programma moet inhouden, en jullie leiders die enkele maanden geleden betrokken waren bij de planning van sessies zijn beziggehouden sinds die tijd met belangrijke zaken in hun respectievelijke landen. Daarom praten sommige mensen die deelgenomen hebben aan die vroege vergaderingen over het schrappen van het programma en in de plaats hiervan, zouden er enkele kleine toestellen gaan landen in veilige gebieden over de hele wereld. De landingen worden gecoördineerd door collega’s op de grond zodat de begroeting van “buitenaardsen” door mensen die zeer bekend zijn aan jullie, gefilmd kunnen worden en tegelijkertijd, of misschien later op de televisie komen door arrangementen met mensen die in de positie zijn om die te besturen. Er zal voldoende bewijs zijn dat de bezoekers inderdaad uit andere beschavingen komen – vredige beschavingen! – zodat iedere uitroep van “Hoax! Vals alarm, of voor de gek houderij!” of “Invaders! Binnendringers!” door de duistere mensen, geen waarde meer zal hebben bij de bevolking.


28. Andere introductie mogelijkheden worden ook besproken en op dit moment is er nog niets besloten. Maar, dit gaat terug naar de lineaire tijd die sneller en sneller voorbijgaat en de noodzaak om grote hervormingen tot stand te brengen voordat het hemelse window/raam gaat sluiten waardoor heen Aarde de derde dichtheid zal verlaten. Dat de tijd afloopt voordat ze naar de uitgang kan gaan is nooit in vraag gekomen – ze kan en zal naar buiten gaan! De doelstelling van de planners is om snel, maar toch voorzichtig, alle waarheden naar voren te brengen die gekend moeten worden, inclusief de waarheid wat er gebeurde op die datum van negen jaar geleden (9/11). Naar dat doel om alle ontvankelijke zielen te verlichten (voor te lichten) als de finish lijn van het kiezen van hun bestemming, dat doel komt steeds dichterbij, grote krachtige bronnen stralen steeds groter wordende hoeveelheden licht naar Aarde en haar volkeren.


Ga blij voorwaarts en wees zonder angst, weet dat lichtende zielen door dit hele universum heen met jullie zijn en Gods oneindige en eeuwige liefde omvat jullie in geChristend licht.

______________________________

LOVE and PEACE LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward


www.matthewbooks.com

[Opmerking van Suzy: mij werd gevraagd om jullie te vertellen dat vertegenwoordigers uit veel assistentie verlenende beschavingen ons informatie gaven over hun volk, hun thuislanden en geschiedenis. Hun boodschappen zijn in Revelations for a New Era, Illuminations for a New Era en Voices of the Universe, en de laatste twee boeken bevatten ook verlichtende boodschappen van God. (sommige boeken zijn al in het Nederlands vertaald.w) Het is mijn eigen idee om er bij te voegen dat het vandaag de 48ste verjaardag is van Matthews geboortedag. Ieder jaar op deze datum en op 17 april, de verjaardag van zijn Nirvana geboortedag, vieren hij en ik dat door samen een plant of bloemen te kopen – en deze keer kozen we zonnebloemen uit.]


Vertaling: Winny


MATTHEW BY Suzy Ward

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
www.matthewbooks.net - ALL TRANSLATIONS

http://mattthewmessages.blogspot.com/ - ENGLISH
http://matthewdeutsche.blogspot.com/- DEUTSCHE
http://matthewfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://www.lightworker.it – ITALIANO

http://matthewinsweish.blogspot.com/ - SVENSKA
http://matthewsindutch.blogspot.com/ - DUTCH
http://matthewenespanol.blogspot.com/ - ESPAÑOL
http://livrosdemateus.blogspot.com/- PORTUGUÊS – NEW/NOVO
http://mesajedelamattei.blogspot.com/- ROUMANIAN
http://www.selvet.dk/forum/forum.asp?FORUM_ID=460 – DANMARKS
http://matthewinjapanese.blogspot.com/ - JAPANESE
http://matthewlatvian.blogspot.com/ - LATVIAN
http://matthewinchinese.blogspot.com/ - CHINESE

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

www.galacticchannelings.com


28 opmerkingen:

 1. Opgelet!

  Bent u in enigerlei financiële moeilijkheden? Dringend lening om uw rekeningen te betalen? of voor enig ander doel? Heeft u een lening voor de lening van financiële instellingen of thuis is geweigerd? Dan is er een unieke kans om een lening te krijgen van ons bedrijf, Kenneth Loan Company is gerenommeerde en legitieme lening kredietgever die geven lening aan particulieren en samenwerken instanties tegen lage rente van 3%. Contacteer ons vandaag, kunnen we u helpen met uw financiële hulp. Email ons op: kennethflankloans@yahoo.com

  Contacteer ons voor elke vorm van lening ...

  Gelieve correct en corectly vul de lening aanvraag, zodat we kunnen ook uw lening transactie begon zo spoedig mogelijk

  Debiteuren KREDIET INFORMATIE.
  Uw volledige naam: ...........................
  Leningen Vereist: ..........................
  Lening Duur: ............................
  Locatie: ..........................
  Lening Doel: ..........................
  Uw adres: ...............................
  Beroep: ..........................
  land ...........................
  Mobile ............................
  Land: ..........................
  Sex: ..........................
  Leeftijd: ..........................
  Maandinkomen: ..........................

  Opmerking: AANBIEDINGEN ZIJN BESCHIKBAAR VOOR MENSEN VAN 18 JAAR EN MEER.

  Wij wachten op uw dringende mail.
  Meneer Kenneth Flank.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. EDWARD JONES financiering is de beste plek om een ​​lening te krijgen {Jonesloanfinance@yahoo.com} Tekst +1 (307) 241-3712,
      God zegene u meneer, ik zal niet stoppen met de wereld over uw goedheid in mijn leven te vertellen, ik ben een alleenstaande moeder met de kinderen te verzorgen. Mijn naam is Emily Thomas en ik ben van Convention Center Drive, Miami Beach, FL. Een paar weken geleden Mijn vriend bezocht me en langs onze discussie ze vertelde me over EDWARD JONES FINANCE, dat ze me kunnen helpen uit mijn financiële situatie, heb ik nooit geloofd want ik heb te besteden zoveel geld aan verschillende lening kredietverstrekkers die niets anders deden dan weg te lopen met mijn geld. Ik heb in een financiële puinhoop voor de pas 7 maanden nu, Zij adviseerde ik het eens proberen, dus ik mailde hem en al uit te leggen over mijn financiële situatie aan hem, hij nam daarom me door de lening proces en gaf me een lening van $ 390,000.00 tegen een zeer lage rente van 2% en vandaag ben ik een trotse ondernemer en kan nu zorg goed voor mijn kinderen, Als je moet contact opnemen met een bedrijf om een ​​bedrag van de lening die u nodig hebt met een lage rente van 2% te krijgen en beter aflossingsschema, neem dan contact op EDWARD JONES FINANCE e-mail: - {} Jonesloanfinance@yahoo.com OR Text +1 (307) 241-3712 of ga naar daar pagina op jonesloans.bravesites.com

   Verwijderen
  2. FINANCIËLE DOORBRAAK

   Het leven is inderdaad GRACE, ik ben Daan Sophia momenteel in Californië, VS. Ik wil graag mijn ervaringen met jullie delen over hoe ik een lening van $ 185.000,00 USD kreeg om mijn bankcheque te wissen en een nieuw bedrijf te starten. Het begon allemaal toen ik mijn huis en bezittingen kwijtraakte vanwege de bankcheque die ik nam om enkele rekeningen en enkele persoonlijke behoeften te compenseren. Ik werd zo wanhopig en begon op alle manieren naar fondsen te zoeken. Gelukkig voor mij hoorde ik een collega van mij over dit bedrijf praten, ik raakte geïnteresseerd hoewel ik bang was om opgelicht te worden, ik werd gedwongen door mijn situatie en had geen andere keus dan advies te vragen aan mijn vriend over ditzelfde bedrijf en kreeg hun contactnummer, intoucheren met hen maakte me echt sceptisch vanwege mijn eerdere ervaring met online geldverstrekkers, weinig wist ik dit heel bedrijf "PROGRESSIVE LOAN INC. was een godsgeschenk voor mij en mijn familie en de hele internetwereld, dit bedrijf is van grote hulp voor mij en enkele van mijn collega's en vandaag ben ik een trotse eigenaar van goed georganiseerde zaken en verantwoordelijkheden worden goed behandeld, allemaal dankzij Josef Lewis van (progresiveloan@yahoo.com). Dus als je echt echt behoefte hebt aan een lening hetzij om uw eigen bedrijf uit te breiden of op te starten of in enige vorm van financiële moeilijkheden, ik adviseer u de heer Josef Lewis van Progressive lening de mogelijkheid van financiële verheffing in uw leven te geven. Email: progresiveloan@yahoo.com OF Bel / Tekst +1 (603) 786-7565 en niet het slachtoffer worden van online zwendel in de naam van het krijgen van een lening. bedankt


   Verwijderen
  3. Hallo iedereen, ik ben met de naam JOYCE ROGER, uit New York, Verenigde Staten.
   Ik was monetaire hulpbehoevende te wijten aan financiële probleem en dit maakte me
   zoeken naar dingen over geaccrediteerde online lening kredietverstrekkers dus ik vond
   Sommige paar grote getuigenissen en feiten over dit, MELANIA TRUMP lening FIRM, die meer licht wierp op hoe deze MELANIA TRUMP LOANFIRM, geweest van grote bijstand aan anderen voor zoveel mensen
   die waren eens in de dringende behoefte aan financiële bijstand. Het verbijstert me nog
   die ik kreeg van 2000 dollar opgelicht door een online lening kredietverstrekker immers de
   beloften voor hem te geven me een lening, en dit had me betalen meer en meer gewoon
   voor het ontvangen van die lening was fondsen, en dit de reden waarom ik zelfs voorzichtiger zijn geworden
   ditmaal in getting zulks mijn persoonlijke lening als ik nodig om door te gaan mijn onderwijs
   tegen alle kosten door het krijgen van een lening van een legitieme en geaccrediteerde online geldschieter
   omdat mijn vader ernstig ziek was en mijn moeder financieel omlaag te wijten aan mijn vader medische was
   kosten en als gevolg van de educatieve uitgaven van mijn broers en zussen, heb ik besloten om toe te passen
   met deze lening Agentschap van een geleende bedrag van $50,000.00 Dollars want ik was in
   wanhopige behoefte van een lening voor het verzorgen van mijn familie en mijn opleiding verder maar met God aan mijn kant en door de zijne sierlijkheid kreeg ik deze lening
   fondsen snel en onmiddellijk na 48 uur wanneer mijn lening aanvraag is goedgekeurd,
   Dit is waarom ik willen aanbevelen dit bedrijf lening aan eenieder op dit forum die
   is ook behoefte aan een lening ook net als de manier waarop die ik vóór, vriendelijk contact was hen via e-mail adres.
   (MELANIATRUMPLOANFIRM@GMAIL.COM). Bedankt

   Verwijderen
 2. Hallo allemaal,

  Solliciteer voor een snelle en handige lening af te betalen uw facturen en voor het opstarten van een nieuw bedrijf en uw project tegen een rente van 2% contact met ons op; (carlosellisonFinance@outlook.com) Deze dienst is te verlenen aan zowel particulieren, bedrijven, zakelijke mannen en vrouwen. De lening beschikbare bedrag varieert van een bedrag van uw keuze.

  Thanks.
  De heer Carlos Ellison.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Hoe ik heb mijn gewenste Leningen van een betrouwbare en Trust Loan Company adrianfinancefirm@yahoo.com  Hallo allemaal, Mijn naam is Ryan Franklin, ik woon in Las Vegas Verenigde Staat, ben hier om de goedheid van God getuigen op mijn leven, hoe hij maakt me heb mijn lening van Adrian Finance Firm {adrianfinancefirm@yahoo.com} na al twee keer opgelicht uit diverse internationale lening kredietverstrekkers die beweerde dat kredietverstrekkers zijn hier in dit forum, ik dacht dat hun kredietverlening echt was en ik toegepast, maar ze nooit gaf me lening. Ik verloor de hoop op lening kredietverstrekkers op internet en was in de war en gefrustreerd, totdat een vriend van mij te introduceren me aan de heer Alexander Adrian directeur van Adrian Finance Firm, die beloofde om mij te helpen met een lening van mijn verlangen en hij echt deed wat hem beloofde zonder enige vorm van vertraging, al had ik twijfels, maar wilde alleen maar om het eens te proberen en tot mijn grootste verbazing de lening was transfer naar mijn bankrekening. Ik had nooit gedacht dat er nog steeds betrouwbaar en echte lening kredietverstrekkers totdat ik ontmoette de heer Alexander Adrian, die me echt geholpen met een lening van $ 190,000.00usd en veranderde mijn leven voor het beter. Ik weet dat er nog veel lening zoekers die er zijn, zoekt niet meer en contact opnemen met de godvrezende man voor een lening vandaag. De heer Alexander Adrian, zijn zorgzaam en begrip. als u behoefte heeft aan een dringende lening of wilt u financiering voor uw projecten snel en snel, dus neem dan gerust contact Adrian Finance Firm via emailadres: {adrianfinancefirm@yahoo.com} door middel van websites van bedrijven: http: //www.adrianfinancefirm. bravesites.com/ of tekst: +1 2052912541. Ik geloof dat hij zal je helpen, omdat hij een heleboel mensen over de hele wereld heeft geholpen, bedankt

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Hoe ik heb mijn gewenste Leningen van een betrouwbare en Trust Loan Company adrianfinancefirm@yahoo.com  Hallo allemaal, Mijn naam is Ryan Franklin, ik woon in Las Vegas Verenigde Staat, ben hier om de goedheid van God getuigen op mijn leven, hoe hij maakt me heb mijn lening van Adrian Finance Firm {adrianfinancefirm@yahoo.com} na al twee keer opgelicht uit diverse internationale lening kredietverstrekkers die beweerde dat kredietverstrekkers zijn hier in dit forum, ik dacht dat hun kredietverlening echt was en ik toegepast, maar ze nooit gaf me lening. Ik verloor de hoop op lening kredietverstrekkers op internet en was in de war en gefrustreerd, totdat een vriend van mij te introduceren me aan de heer Alexander Adrian directeur van Adrian Finance Firm, die beloofde om mij te helpen met een lening van mijn verlangen en hij echt deed wat hem beloofde zonder enige vorm van vertraging, al had ik twijfels, maar wilde alleen maar om het eens te proberen en tot mijn grootste verbazing de lening was transfer naar mijn bankrekening. Ik had nooit gedacht dat er nog steeds betrouwbaar en echte lening kredietverstrekkers totdat ik ontmoette de heer Alexander Adrian, die me echt geholpen met een lening van $ 190,000.00usd en veranderde mijn leven voor het beter. Ik weet dat er nog veel lening zoekers die er zijn, zoekt niet meer en contact opnemen met de godvrezende man voor een lening vandaag. De heer Alexander Adrian, zijn zorgzaam en begrip. als u behoefte heeft aan een dringende lening of wilt u financiering voor uw projecten snel en snel, dus neem dan gerust contact Adrian Finance Firm via emailadres: {adrianfinancefirm@yahoo.com} door middel van websites van bedrijven: http: //www.adrianfinancefirm. bravesites.com/ of tekst: +1 2052912541. Ik geloof dat hij zal je helpen, omdat hij een heleboel mensen over de hele wereld heeft geholpen, bedankt

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. EDWARD JONES financiering is de beste plek om een ​​lening te krijgen {Jonesloanfinance@yahoo.com} Tekst +1 (307) 241-3712,
      God zegene u meneer, ik zal niet stoppen met de wereld over uw goedheid in mijn leven te vertellen, ik ben een alleenstaande moeder met de kinderen te verzorgen. Mijn naam is Emily Thomas en ik ben van Convention Center Drive, Miami Beach, FL. Een paar weken geleden Mijn vriend bezocht me en langs onze discussie ze vertelde me over EDWARD JONES FINANCE, dat ze me kunnen helpen uit mijn financiële situatie, heb ik nooit geloofd want ik heb te besteden zoveel geld aan verschillende lening kredietverstrekkers die niets anders deden dan weg te lopen met mijn geld. Ik heb in een financiële puinhoop voor de pas 7 maanden nu, Zij adviseerde ik het eens proberen, dus ik mailde hem en al uit te leggen over mijn financiële situatie aan hem, hij nam daarom me door de lening proces en gaf me een lening van $ 390,000.00 tegen een zeer lage rente van 2% en vandaag ben ik een trotse ondernemer en kan nu zorg goed voor mijn kinderen, Als je moet contact opnemen met een bedrijf om een ​​bedrag van de lening die u nodig hebt met een lage rente van 2% te krijgen en beter aflossingsschema, neem dan contact op EDWARD JONES FINANCE e-mail: - {} Jonesloanfinance@yahoo.com OR Text +1 (307) 241-3712 of ga naar daar pagina op jonesloans.bravesites.com

   Verwijderen

 5. Wie ich mein Wunschdarlehensbetrag von einem zuverlässigen und Vertrauen Loan Company (adrianfinancefirm@yahoo.com

  Hallo an alle, mein Name ist Julia Lukas, ich lebe in Sachsen, Deutschland. Hier bin die Güte Gottes auf mein Leben zu bezeugen, wie er mich von Adrian Finance Firma bekam mein Darlehen zu machen {(adrianfinancefirm@yahoo.com)} bin eine Witwe mit zwei Kindern, das Leben war für mich die Hölle, weil es kein Geld zu kümmern sich um mich und meine Kinder nach dem Tod meines Mannes. Ich entschied mich für ein Darlehen zu suchen, so dass ich ein Geschäft starten können, aber leider war ich zwei Mal von verschiedenen internationalen Kreditgeber betrogen worden, die behaupteten, die Kreditgeber direkt in diesem Forum hier zu sein, dachte ich, ihre Kreditvergabe war real und ich angewendet, aber sie nie gab mir Kredit. Ich verlor die Hoffnung auf Darlehen Kreditgeber im Internet und war verwirrt und frustriert, bis ein Freund von mir vorstellen, mich zu Herrn Alexander Adrian der Geschäftsführer Adrian Finance Firma, die mich mit einem Darlehen von meinem Wunsch helfen versprochen, und er tat es wirklich, als er ohne jegliche Verzögerung versprochen, obwohl ich Zweifel hatte, aber wollte es nur einen Versuch zu geben und zu meiner größten Überraschung der Darlehen war Übertragung auf mein Bankkonto. Ich hätte nie gedacht, es gibt immer noch zuverlässig und echte Darlehen Kreditgeber, bis ich Herrn Alexander Adrian traf, der mir wirklich geholfen, mit einem Darlehen in Höhe von $ 190,000.00usd und änderte mein Leben zum Besseren. Ich weiß, dass es noch viele Darlehen-Sucher sind da draußen, suchen nicht mehr und kontaktieren Sie den gottesfürchtige Mann für ein Darlehen heute. Herr Alexander Adrian, seine Fürsorge und Verständnis. wenn Sie in der Notwendigkeit einer dringenden Darlehen oder die Finanzierung wollen für Ihre Projekte schnell und schnell, so fühlen sich frei Adrian Finance Firma per E-Mail-Adresse zu kontaktieren: {adrianfinancefirm@yahoo.com} durch Unternehmens-Websites: http: //www.adrianfinancefirm. bravesites.com/. Ich glaube, er wird Ihnen helfen, weil er eine Menge Leute auf der ganzen Welt, dank geholfen hat.

  BeantwoordenVerwijderen

 6. Wie ich mein Wunschdarlehensbetrag von einem zuverlässigen und Vertrauen Loan Company (adrianfinancefirm@yahoo.com

  Hallo an alle, mein Name ist Julia Lukas, ich lebe in Sachsen, Deutschland. Hier bin die Güte Gottes auf mein Leben zu bezeugen, wie er mich von Adrian Finance Firma bekam mein Darlehen zu machen {(adrianfinancefirm@yahoo.com)} bin eine Witwe mit zwei Kindern, das Leben war für mich die Hölle, weil es kein Geld zu kümmern sich um mich und meine Kinder nach dem Tod meines Mannes. Ich entschied mich für ein Darlehen zu suchen, so dass ich ein Geschäft starten können, aber leider war ich zwei Mal von verschiedenen internationalen Kreditgeber betrogen worden, die behaupteten, die Kreditgeber direkt in diesem Forum hier zu sein, dachte ich, ihre Kreditvergabe war real und ich angewendet, aber sie nie gab mir Kredit. Ich verlor die Hoffnung auf Darlehen Kreditgeber im Internet und war verwirrt und frustriert, bis ein Freund von mir vorstellen, mich zu Herrn Alexander Adrian der Geschäftsführer Adrian Finance Firma, die mich mit einem Darlehen von meinem Wunsch helfen versprochen, und er tat es wirklich, als er ohne jegliche Verzögerung versprochen, obwohl ich Zweifel hatte, aber wollte es nur einen Versuch zu geben und zu meiner größten Überraschung der Darlehen war Übertragung auf mein Bankkonto. Ich hätte nie gedacht, es gibt immer noch zuverlässig und echte Darlehen Kreditgeber, bis ich Herrn Alexander Adrian traf, der mir wirklich geholfen, mit einem Darlehen in Höhe von $ 190,000.00usd und änderte mein Leben zum Besseren. Ich weiß, dass es noch viele Darlehen-Sucher sind da draußen, suchen nicht mehr und kontaktieren Sie den gottesfürchtige Mann für ein Darlehen heute. Herr Alexander Adrian, seine Fürsorge und Verständnis. wenn Sie in der Notwendigkeit einer dringenden Darlehen oder die Finanzierung wollen für Ihre Projekte schnell und schnell, so fühlen sich frei Adrian Finance Firma per E-Mail-Adresse zu kontaktieren: {adrianfinancefirm@yahoo.com} durch Unternehmens-Websites: http: //www.adrianfinancefirm. bravesites.com/. Ich glaube, er wird Ihnen helfen, weil er eine Menge Leute auf der ganzen Welt, dank geholfen hat.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Heb je een lening nodig? Ben je op zoek naar waar je een lening te krijgen? Heeft u geprobeerd om elke vorm van lening te krijgen? dan gelden nu bij? (carlosellisonfinance@outlook.com) als u wilt een betaalbare lening te krijgen. Lening wordt hier aangeboden tegen een zeer lage rente van 2%. Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. EDWARD JONES financiering is de beste plek om een lening te krijgen {Jonesloanfinance@yahoo.com} Tekst +1 (307) 241-3712,
     God zegene u meneer, ik zal niet stoppen met de wereld over uw goedheid in mijn leven te vertellen, ik ben een alleenstaande moeder met de kinderen te verzorgen. Mijn naam is Emily Thomas en ik ben van Convention Center Drive, Miami Beach, FL. Een paar weken geleden Mijn vriend bezocht me en langs onze discussie ze vertelde me over EDWARD JONES FINANCE, dat ze me kunnen helpen uit mijn financiële situatie, heb ik nooit geloofd want ik heb te besteden zoveel geld aan verschillende lening kredietverstrekkers die niets anders deden dan weg te lopen met mijn geld. Ik heb in een financiële puinhoop voor de pas 7 maanden nu, Zij adviseerde ik het eens proberen, dus ik mailde hem en al uit te leggen over mijn financiële situatie aan hem, hij nam daarom me door de lening proces en gaf me een lening van $ 390,000.00 tegen een zeer lage rente van 2% en vandaag ben ik een trotse ondernemer en kan nu zorg goed voor mijn kinderen, Als je moet contact opnemen met een bedrijf om een bedrag van de lening die u nodig hebt met een lage rente van 2% te krijgen en beter aflossingsschema, neem dan contact op EDWARD JONES FINANCE e-mail: - {} Jonesloanfinance@yahoo.com OR Text +1 (307) 241-3712 of ga naar daar pagina op jonesloans.bravesites.com

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Hallo,

  Bent u een man of een vrouw die u op zoek bent naar een lening? Uitbreiden
  Uw bedrijf of uw eigen bedrijf opzetten of uw schuld afbetalen
  Of huisverhuur als dat zo is, dan zijn wij uw antwoord. Wij bieden lening aan van
  5.000,00 tot een maximum van 500.000.000,00 euro dollar ponden met welke dan ook
  Duur die u kunt veroorloven en elk type lening gevraagd door de
  Klant moet zijn zoals:

  * Persoonlijke lening
  * Bedrijfsleningen
  * Prive-lening

  En meer.....

  3% rentevoet en onmiddellijk na het invullen van de leningaanvraag
  Formulier kunt u onmiddellijk terug naar ons terugvinden, volgende gegevens:

  AANVRAAG VOOR EEN LENING

  Naam: ___________________________________________
  Benodigde leningsbedrag: ___________________________
  Geslacht: ___________________________________________
  Burgerlijke staat: _________________________________
  Land: ________________________________________
  Staat: ________________ Leeftijd: _________________
  Telefoon Nee:________________________________
  Lening Duur: __________________________
  maandinkomen:______________________________
  Beroep: ______________________
  Doel van de lening: _________________________
  Religie: _____________________________________

  Neem contact met ons op via johnharrisonloan12@outlook.com
  Johnharrison@financier.com

  Vriendelijke groeten.
  Mr. John Harrison

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Heb je leningen nodig voor project, investering, persoonlijke leningen, zakelijke leningen, huisleningen, studie leningen, consolidatie leningen en leningen voor verschillende projecten? Voor degenen die een lening willen ontvangen van ons bedrijf, moet u ons vandaag op (ericfinancee@gmail.com) contacteren en vandaag uw lening krijgen.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. * Bent u een zakenman of een vrouw? Heb je geld nodig om jezelf te starten
  bedrijf? Heeft u een lening nodig om uw schuld te vereffen of uw rekeningen te betalen of te starten
  Een goed bedrijf? Heeft u geld nodig om uw project te financieren? Wij bieden
  Gegarandeerde leningdiensten van elk nummer en overal in de wereld voor
  (Particulieren, bedrijven, onroerend goed en bedrijven) bij ons
  Uitstekende 2% rentevoet. Voor de aanvraag en meer informatie verstuurd
  Antwoorden op het volgende e-mailadres:

  [Milanfinancialcompanies@gmail.com]
  [Milanfinancialcompanies@yahoo.com]

  *Dank je,*
  * MILANE CHRIS. *

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Ik wil Westhood bedanken voor het geven van een lening aan mij, ik heb een getuigenis gevonden van hoe een vriend een lening heeft ontvangen van apexloans en ik heb een lening aangevraagd en mijn lening gekregen. Als u een dringende lening vandaag nodig hebt, vermijd internetfraudeurs vandaag om legitieme leningen via e-mail aan te vragen; apexloans@yahoo.com

  BeantwoordenVerwijderen
 13. Denk je dat je een lening krijgt? Heb je serieus behoefte aan een dringende lening om je eigen bedrijf te starten? Ben je in de schuld? Dit is uw kans om uw wens te behalen, wij geven persoonlijke leningen, zakelijke leningen en bedrijfsleningen en allerlei leningen met rente op 2% voor meer informatie, neem contact met ons op via email: (brassfieldhomecredit07@gmail.com)

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Goede dag iedereen,
  We zijn christelijke organisatie opgericht om mensen te helpen in de behoeften van het helpt, zoals financiële help.So als je gaat door middel van financiële moeilijkheden of u zich in een financiële puinhoop, en je geld nodig om te beginnen met je eigen bedrijf, of dat u lening nodig te hebben vestigen uw schuld of betalen van je rekeningen, start een mooi bedrijf, of dat u vinden het moeilijk te verkrijgen kapitaal lening van lokale banken, neem dan contact met ons op via e-mail barbarahodgeloanfirm@gmail.com. want de bijbel zegt: "Lukas 11:10 Iedereen die vraagt ​​ontvangt; hij die zoekt, vindt; en aan hem die klopt, zal de deur geopend worden. "Laat deze kansen dus niet doorgeven, want Jezus is gisteren, vandaag en voor altijd meer hetzelfde. Dit is voor een serieuze geest en God die mensen bevreest.
  via email barbarahodgeloanfirm@gmail.com.

  Onze diensten omvatten de volgende:
  Schuldconsolidatie
  Tweede Hypotheek
  Bedrijfsleningen
  Persoonlijke leningen
  Internationale leningen
  Lening voor elke soort
  Familie lening
  E.T.C

  Lening aanvraagformulier:

  Naam van aanvrager:
  * Adres:
  * Stad:
  * Staat:
  * Land:
  * Geslacht:
  * Burgerlijke staat:
  * Leeftijd:
  * Beroep:
  * Inkomenspercentage:
  * Tel:
  * Mobiel:
  * Gevraagde hoeveelheid:
  * Lening Duur:
  * Lening Doel:
  Heeft u eerder een lening aangevraagd?
  * Als ja Naam van bedrijf & locatie:

  WERKGELEGENHEID:

  Plaats van werk:
  * Adres:
  * Telefoonnummer:

  Lening Officer.

  Maandag-Zaterdag: 7:30 tot 18:30 uur {Behandelingstijd}.
  Zondag: 12: 00-18: 30 uur {Behandelingstijd}
  Na het indienen van de Leningaanvraag, kunt u een voorlopig antwoord van minder dan 24 uur verwachten en financiering binnen 72-96 uur na ontvangst van de informatie die we van u nodig hebben.

  BARBAR HODGE

  barbarahodgeloanfirm@gmail.com of tekst of bel ons op +15017229938
  In afwachting van uw snelle antwoord.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Hallo allemaal, mijn naam is Ketesha Frank, ik kom uit Alabama, Verenigde Staten, ben hier om te getuigen hoe ik mijn lening kreeg van Mr JOHN WILLIAMS Loan Company {(johnloanfirm2@gmail.com)} nadat ik twee keer had toegepast van verschillende leningverstrekkers die beweerden geldschieters te zijn, hier op dit forum, ik dacht dat hun kredietverlening echt was en ik solliciteerde maar ze gaven me nooit een lening totdat een vriend van me me voorstelde aan de heer JOHN WILLIAMS Loan Company, die beloofde me te helpen met een lening van mijn verlangen en hij deden echt zoals hij beloofde zonder enige vorm van oponthoud, ik twijfelde maar ik greep nooit om te geloven. Ik had nooit gedacht dat er nog steeds betrouwbare leningverstrekkers waren totdat ik Mr JOHN WILLIAMS ontmoette, die me echt geholpen heeft met mijn lening en mijn leven ten goede heeft veranderd. Ik weet dat er nog steeds veel goede geldschieters zijn, maar ik raad u aan Mr JOHN WILLIAMS Loan Company, zijn zorgzame en begripvolle manier van proberen te proberen. weet niet of u ook een dringende lening nodig hebt of wilt financiering voor uw projecten, dus neem gerust contact op met de heer JOHN WILLIAMS Loan Company zijn e-mailadres is (johnloanfirm2@gmail.com)

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Bent u op zoek naar een lening om een bedrijf te starten of om rekeningen te betalen, daarom zijn wij hier om diegenen te helpen die een lening nodig hebben met een rente van 2%, dus neem contact met ons op. Ik kijk uit naar uw update met betrekking tot deze kwestie. Bedankt voor uw tijd en begrip! Dus ga terug naar onze [email]Fredjosephloans@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Beste leningzoeker

  Een dringend leningaanbod van 1%

  Bent u op zoek naar een XMAS-lening, persoonlijke leningen, hypotheken, autoleningen, studieleningen, schuldenconsolidatieleningen, ongedekte leningen, risicokapitaal, enz. ... U bent op de juiste plaats Uw leningoplossingen! Ik ben een particuliere geldverstrekker die particulieren en bedrijven tegen een lage rente en een betaalbare rente van 1% leent en we geven ook een snelle lening aan onze klanten. We betalen ook elke lening die u nodig hebt. Neem per e-mail contact met ons op:
  adoifloans@gmail.com


  ************************
  AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN LENING
  ************************

  naam:
  land:
  Leenbedrag:
  Looptijd:
  Telefoon contact:
  Maandinkomen:
  Bezetting:  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  In afwachting van je snelle reactie.
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

  adoifloans@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 18. FINANCIËLE DOORBRAAK

  Het leven is inderdaad GRACE, ik ben Daan Sophia momenteel in Californië, VS. Ik wil graag mijn ervaringen met jullie delen over hoe ik een lening van $ 185.000,00 USD kreeg om mijn bankcheque te wissen en een nieuw bedrijf te starten. Het begon allemaal toen ik mijn huis en bezittingen kwijtraakte vanwege de bankcheque die ik nam om enkele rekeningen en enkele persoonlijke behoeften te compenseren. Ik werd zo wanhopig en begon op alle manieren naar fondsen te zoeken. Gelukkig voor mij hoorde ik een collega van mij over dit bedrijf praten, ik raakte geïnteresseerd hoewel ik bang was om opgelicht te worden, ik werd gedwongen door mijn situatie en had geen andere keus dan advies te vragen aan mijn vriend over ditzelfde bedrijf en kreeg hun contactnummer, intoucheren met hen maakte me echt sceptisch vanwege mijn eerdere ervaring met online geldverstrekkers, weinig wist ik dit heel bedrijf "PROGRESSIVE LOAN INC. was een godsgeschenk voor mij en mijn familie en de hele internetwereld, dit bedrijf is van grote hulp voor mij en enkele van mijn collega's en vandaag ben ik een trotse eigenaar van goed georganiseerde zaken en verantwoordelijkheden worden goed behandeld, allemaal dankzij Josef Lewis van (progresiveloan@yahoo.com). Dus als je echt echt behoefte hebt aan een lening hetzij om uw eigen bedrijf uit te breiden of op te starten of in enige vorm van financiële moeilijkheden, ik adviseer u de heer Josef Lewis van Progressive lening de mogelijkheid van financiële verheffing in uw leven te geven. Email: progresiveloan@yahoo.com OF Bel / Tekst +1 (603) 786-7565 en niet het slachtoffer worden van online zwendel in de naam van het krijgen van een lening. bedankt


  BeantwoordenVerwijderen
 19. Hoe ik mijn gewenste lening kreeg van een betrouwbare leningmaatschappij Adoif Loans, mijn naam is Lisa Lawson, een alleenstaande moeder met twee kinderen uit San Jose, hier in de VS. Ik wil dit medium gebruiken om dankbaarheid te betuigen aan Adoif Lending Company met contact e-mail op [adoifloans@gmail.com] voor het verlenen van een lening van $ 350.000 om mijn eigen huis te kopen en mijn eigen bedrijf te openen met een lage rente van 1%. Ik wil ook contact opnemen met het grote publiek en iedereen die een lening nodig heeft voor verschillende doeleinden. Ik zal u adviseren contact op te nemen met Adoif Loans USA om niet in verkeerde handen te vallen tijdens het zoeken naar een lening. Neem vandaag nog contact met hen op via e-mail op [adoifloans@gmail.com]

  VAN LISA LAWSON BEDANKT.

  BeantwoordenVerwijderen
 20. HEB JE EEN LENING NODIG?

  We bieden momenteel een drijvende-leenregeling tegen een rentetarief van 2% met een geldige identiteitskaart ter verificatie.
  U kunt uw leningsverzoek sturen voor elk bedrag dat u nodig heeft.
  Wij bieden leningen variërend van $ 5.000,00 USD Min. $ 50.000.000,00 USD Max.
  We hebben een langetermijnkrediet van maximaal vijf (5) tot vijftig (50) jaar.
  We geven het volgende type lening: Projectlening, Herfinancieringslening, leningen voor bedrijfsinvesteringen, auto- of voertuigleningen, Studielening, schuldconsolidering, woningleningen, Persoonlijke leningen, reis- en vakantieflening, Kerst- en nieuwjaarslening.
  Ons bedrijf heeft ook een persoon nodig die onze bedrijfsvertegenwoordiger in uw land kan zijn.
  Neem contact op met ons BARBARA HODGE FINANCIAL LOAN FIRM-kantoor via e-mail: barbarahodgeloanfirm@gmail.com. fredhenryloanfirm@gmail.com of bel ons op +12149978460

  Als u geïnteresseerd bent in ons financieel aanbod en een lening bij ons wilt aannemen, neem dan contact met ons op en geef ons de onderstaande gegevens, en dat is nodig om de voorwaarden voor het leenbedrag overeenkomstig in te stellen.
  Naam: ____________________________
  Geslacht: _______________________________
  Burgerlijke staat: _______________________
  Contact adres: ______________________
  Plaats / Postcode: ________________________
  Land: ______________________________
  Geboortedatum: ________________________
  Bedrag nodig als lening: ________________
  Leentijd: ________________________
  Maandelijks inkomen / Jaarlijks inkomen: _________
  Beroep: ___________________________
  Doel voor lening: _____________________
  Telefoon: ________________________________
  Fax: __________________________________
  In erkenning van deze details zullen een goed berekende Algemene Voorwaarden inclusief de overeenkomst worden verzonden.
  Bedankt voor uw steun!
  Beste wensen,
  BARBARA HODGE LENING FIRM
  E-mail: barbarahodgeloanfirm@gmail.com. fredhenryloanfirm@gmail.com of bel ons op +12149978460  Antwoord

  BeantwoordenVerwijderen
 21. Goede dag, heb je een lening nodig? zoals een lening om uw diensten af te betalen, om uw huur te betalen en financiële problemen op te lossen, hier is een kans voor u, Hope biedt woningkredieten, zakelijke leningen, zakelijke leningen, startkapitaal, leningen voor leningen, bouwleningen, autoleningen, hotelleningen, enz. van 2% rentetarieven per jaarlijkse terugbetaling, Hope-lening duurt maximaal {45} uur, om bij alle goedgekeurde klanten terecht te komen, neem contact met ons op (kplenders@outlook.com) of via whatsapp +2347066284069

  BeantwoordenVerwijderen
 22. URGENTE ECHTE LENINGSAANBIEDING IS NU VAN TOEPASSING 2018.
                                           e ... mail: juliusfisher12@gmail.com
                                                                

  Een lening met een lage rente van 2% (alleen serieuze aanvragers) Als u geïnteresseerd bent, moet u ons dit e-mailbericht sturen: juliusfisher12@gmail.com
  Naam:
  land:
  Leeftijd:
  Status:
  Telefoon:
  whahs app nummer:
  Het bedrag van de lening:
  Looptijd:
  Alle reacties en antwoorden moeten worden doorgestuurd naar de e-mail van het bedrijf: juliusfisher12@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen
 23. WELKOM bij Sunshine Financial Group, onze doelen zijn om uitstekende professionele diensten aan te bieden en ook een verschil te maken in de kredietverstrekkende bedrijven.

  Ben je een zakenman of een vrouw? Zit u in een financiële puinhoop of heeft u geld nodig om uw eigen bedrijf te starten? Heeft u een lening nodig om een ​​klein bedrijf te starten? Heeft u een lage credit score en vindt u het moeilijk om een ​​aandelenlening te krijgen van lokale banken en andere financiële instellingen?

  wij zijn een legitiem en een gerenommeerd kredietbedrijf. Wij zijn een dynamisch bedrijf met financiële ondersteuning. Ons belangrijkste doel is om u te helpen de diensten te krijgen die u verdient. Ons programma is de snelste manier om onmiddellijk wat u nodig heeft te krijgen. Verlaag uw betalingen om de druk op uw maandelijkse uitgaven te verlichten. Krijg flexibiliteit waarmee u voor elk doel kunt gebruiken - op vakantie, voor onderwijs, voor exclusieve aankopen

  We bieden allerlei soorten leenarrangementen (persoonlijke lening, handelsleningen, enz.). Ons leenbedrag varieert van $ 1.000,00 tot $ 100.000.000,00 en een periode van heroverweging van 1 jaar tot 30 jaar.

  SOLLICEREN NU VOOR LENINGEN.

  Als je interesse hebt om een ​​lening te krijgen, schrijf ons dan voor meer informatie via onderstaande e-mail.

  E-mail: (sunshinefinancialgroupinc@gmail.com)

  We kijken er naar uit om zo spoedig mogelijk van u te horen.

  Beste wensen

  BeantwoordenVerwijderen
 24. * WENST U NU EEN LENING VOOR INVESTEREN *
  * U slaapt 's nachts hoe u een lening kunt krijgen?
  * Bent u op zoek naar een persoonlijke lening?
  * Bent u op zoek naar een lening om uw eigen bedrijf te starten?
  * Bent u op zoek naar leningen voor grote projecten?
  * Bent u op zoek naar een investeringslening?
  E-MAIL ONS VANDAAG: mvargaspuyo1@gmail.com

  BeantwoordenVerwijderen

PRGInstructions HERE
invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/


Aartsengel Michaël over NESARA, bestrijden van de Cabal/kliek, en Ascentie


Een gesprek in 3 delen tussen Aartsengel Michaël en Steve Beckow op 3 oktober 2011.

Deel 1         -         Deel 2         -         Deel 3